Navigácia

Ďalšia výzva na podporu projektov dunajského regiónu

     START je iniciatíva Dunajskej stratégie, ktorej cieľom je podpora rozvoja a implementácie medzinárodných projektov v dunajskom regióne. Mesto Viedeň ako koordinátor prioritnej oblasti 10 Dunajskej stratégie, vyhlásilo druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov.
     Budúci príjemcovia finančnej pomoci získajú pred-financovanie projektov, a tým aj možnosť pokryť projektové náklady od samého začiatku, čo je pomoc hlavne pre menšie organizácie s obmedzenými zdrojmi. Na budúce projekty je vyčlenených 450 000 eur.
     Podporované budú projekty  z krajín  podunajskej oblasti: Nemecko (Baden Würtemberg a Bavorsko), Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina. 
     Projekt, ktorý sa uchádza o financovanie, musí mať minimálne dvoch partnerov z dvoch rôznych uvedených krajín. Uchádzať sa môžu súkromné alebo verejné inštitúcie. Projekty musia byť zamerané na témy jednotlivých prioritných oblastí Dunajskej stratégie (viď. http://www.danube-region.eu/), musia byť vo verejnom záujme a mať makro-regionálny dopad. Dĺžka trvania projektu je 6 až 8 mesiacov. 
     Finančná podpora pre celú výzvu je 450 000 eur. Počíta sa s grantom max. 20 000 eur na 1 projekt. Žiadosti o podporu sa môžu podávať  online na stránke Prioritnej oblasti 10 Dunajskej stratégie  http://danube-capacitycooperation.eu/pages/start-call2 do 8.júla 2015 do 12.00 h. Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start.

     TAF-DRP je európska grantová schéma s cieľom podporiť prípravu projektov, prostredníctvom konzultačných služieb. Podporené budú projekty ktoré  majú potenciál, aby sa z nich stali konkurencieschopné koncepty projektov. Vybrané projekty musia byť realistické a realizovateľné, vo verejnom záujme a majú prispieť k plneniu cieľov  Dunajskej stratégie.
     Konzultačné služby budú poskytované zdarma pre vybraných žiadateľov až do výšky 10 000 EUR na 1 projekt. Dĺžka trvania pomoci je 6 mesiacov. Žiadosti a informácie sú dostupné na http://danube-capacitycooperation.eu/pages/taf-drp-2. Uzávierka prihlášok je 26.jún 2015, 12.00 h. Viac informácií nájdete na: http://danube-capacitycooperation.eu/pages/technical_assistance_facility-drp.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky