Navigácia
Skočiť na obsah

Ďalšia výzva ministerstva školstva z Programu Slovensko podporí odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých

Rezort školstva vyhlásil novú výzvu pre národný projekt s názvom „Zavedenie manažérstva kvality v odbornom vzdelávaní a príprave a vzdelávania dospelých.“ Jej cieľom je zmena prístupu k zabezpečovaniu kvality vzdelávania a vytvorenie potrebných nástrojov – napr. zavedenie sebahodnotenia v školách či prípravy akčných plánov, ktoré stavajú na vlastných zisteniach a smerujú k zlepšovaniu sa. Dôležitou súčasťou projektu je najmä prepojenie dôležitých partnerov – štátu, regionálnej samosprávy, či zamestnávateľov.

ilustračný obrázok

logo štrukturálne fondy

Odborné vzdelávanie je jednou z kľúčových oblastí vzdelávania. Do prípravy zámeru národného projektu boli preto zapojení relevantní partneri zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, škôl a školských zariadení. Za účelom efektívneho nastavenia procesov s priamym prepojením do praxe sa aktívne konzultovalo s vyššími územnými celkami, Asociáciou stredných odborných škôl Slovenska, ako aj samotnými strednými odbornými školami. Dosiahne sa tak jednotné metodické a odborné riešenie tejto dôležitej témy.

Projekt vytvorí širokú vzdelávaciu ponuku pre stredné odborné školy a ďalšie inštitúcie, najmä v oblasti riadenia kvality, ale aj nových trendov, ktoré priamo ovplyvňujú vzdelávací proces.

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci a zamestnanci štátnej správy a samosprávy na celom území Slovenska. V oblasti vzdelávania dospelých, projekt zavedie kritériá pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie podporované z verejných zdrojov, aby bola garantovaná jeho kvalita na očakávanej úrovni.

Dôležitá bude aj externá spätná väzba od absolventov stredných škôl  po ukončení ich vzdelávania, pretože bude pre rezort a zapojené inštitúcie zdrojom dát o vnímaní vzdelávania v škole, ako aj o ich pokračovaní na trhu práce. Školy sa naučia, ako pracovať so spätnou väzbou, ako zbierať dáta či vyhodnocovať ich.

Projekt bude realizovať Štátny inštitút odborného vzdelávania. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ alokovaných pre národný projekt je vo výške 5 919 899 eur.

Viac informácií nájdete na našom webe: https://www.minedu.sk/6112023-vyzva-zavedenie-manazerstva-kvality-v-ovp-a-vzdelavania-dospelych/


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky