Ďalšia novinka pre žiadateľov o platbu v rámci OP Vzdelávanie

  • Dátum: 29.06.2010

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ pripravila pre úspešných prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie možnosť konzultácií zameraných na správne predkladanie žiadostí o platbu.
    
Poskytované budú od 1. júla 2010 v regionálnych informačných kanceláriách v Trenčíne, Zvolene a v Košiciach každý pracovný deň v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Kontrola bude zameraná hlavne na správne vyplnenie formulára žiadosti o platbu, príloh a priloženej požadovanej podpornej dokumentácie. Konzultácie budú mať informatívny charakter, t.j. ich absolvovanie nezaručuje, že výdavky obsiahnuté v žiadosti o platbu budú automaticky považované za oprávnené.
     Termín stretnutí je treba dohodnúť vopred s regionálnymi manažérmi publicity. Kontakty na pracovníkov regionálnych informačných kancelárií sa nachádzajú na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku