Ďalší krok k dosiahnutiu cieľa „vzdelávanie pre každého“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je opäť o krok bližšie k dosiahnutiu „vzdelávania pre každého“. Priblíženie k tomuto cieľu stanoveného v oblasti celoživotného vzdelávania sa podarilo schválením Akčného plánu k Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2022 – 2024 vládnym kabinetom.

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávania

Úvodný akčný plán má ambíciu začať riešiť 45 vybraných opatrení z celkového počtu 51, ktoré sú obsiahnuté v národnej stratégii. „Nosným cieľom stratégie a akčného plánu je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote,“ priblížila Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre národnostné školstvo, inklúziu a celoživotné vzdelávanie.

Jedným z najvýznamnejších opatrení je zavedenie tzv. individuálneho vzdelávacieho účtu ako nástroja individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom vzdelávaní (v rekvalifikácii). Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie účasti dospelých na vzdelávaní a poskytnúť tak šance na vzdelávanie aj pre dospelých s nízkou úrovňou zručností a/alebo stupňom vzdelania. „V praxi to bude znamenať, že záujemcovi bude vytvorený takýto individuálny vzdelávací účet, na ktorom bude mať finančnú alokáciu 200 eur. Záujemca si potom v rámci tohto rozpočtu môže vybrať vzdelávací či rekvalifikačný kurz podľa vlastných potrieb,“ vysvetľuje štátna tajomníčka Síthová. Financie na toto opatrenie sú kryté z fondov Európskej únie.

Ďalšou oblasťou, ktorá sa dostala do balíka opatrení, je ďalšia podpora duálneho vzdelávania. Konkrétne pôjde o zvyšovanie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom tzv. nadpodnikových vzdelávacích centier, ktoré by mali do roku 2024 prejsť pilotným overovaním. Vysvetľuje Svetlana Síthová: „Nadpodnikové vzdelávacie centrá si môžeme jednoducho predstaviť ako centrum v dvoch úrovniach – v tej prvej umožňuje vstup do duálneho vzdelávania pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré poskytnú študentom možnosť praktickej časti vzdelávania. V druhej úrovni zabezpečuje celoživotné vzdelávanie v danom odvetví pre zamestnancov, učiteľov odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy a hlavných inštruktorov vzdelávanie a rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie a mnohé ďalšie“.

„Opatrenie, z ktorého mám mimoriadnu radosť, je tzv. druhošancové vzdelávanie,“ priznáva štátna tajomníčka. Ide o vytvorenie vzdelávacieho programu na získanie nižšieho stredného vzdelania a implementáciu programu nižšieho stredného odborného vzdelania s integrálnou súčasťou dokončenia základnej školy. V praxi to znamená, že každý, kto si z akýchkoľvek príčin nemohol dokončiť základnú školu, to môže teraz napraviť.

Medzi konkrétne kroky tohto opatrenia patria aktualizácia štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie a prípravu, rozšírenie ponuky vzdelávania pedagogických zamestnancov (program monitoringu a tútoringu) či zavedenie vzdelávacích programov inovačného vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Týmito aj ďalšími opatreniami sa darí rezortu školstva v oblasti celoživotného vzdelávania reflektovať rýchlo sa meniace požiadavky trhu práce, na ktoré dospelí často nedokážu reagovať. Spoločne s ďalšími rezortmi máme za cieľ tieto nedostatky odstraňovať a ponúknuť tak možnosť uplatnenia s kvalitným vzdelaním pre každého.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky