Navigácia

D. Bútora: Duševné zdravie nesmieme zanedbávať, ministerstvo na pomoc pripravilo viacero materiálov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým nočnej tragédie. Zároveň cíti hlboký zármutok a spolupatričnosť so školou, ktorú táto udalosť postihla. Rovnako to otriaslo aj ministerstvom. Aktuálna tragédia nám pripomína, že oblasť duševného zdravia, mentálnej vyrovnanosti, či emočnej inteligencie nesmieme prehliadať. „Uvedomujeme si, že to nie je výsledkom zlyhania učiteľov. Stojíme na ich strane. V takýchto situáciách si viac ako inokedy uvedomujeme, aké dôležité je sa intenzívne zamerať na oblasť duševnej pohody. Je potrebné vedieť, čo naše deti, žiakov, trápi a ako im s tým pomôcť,“ uviedol šéf rezortu školstva Daniel Bútora.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora

Ministerstvo školstva už dávnejšie identifikovalo oblasť duševného zdravia ako jednu zo svojich priorít. V tejto súvislosti spolu s priamo riadenými organizáciami pripravili množstvo materiálov a usmernení, ako krízové situácie zvládať. Či už formou zmeny obsahu vzdelávania, ktorá je obsiahnutá v pripravovanej kurikulárnej reforme, ale napríklad aj podporou aktivít v rámci neformálneho vzdelávania, liniek pomoci, nízkoprahových programov pre mládež, informačných a poradenských služieb pre mládež, alebo aj podporou dobrovoľníckych príležitostí pre mládež. 

Aj v nadväznosti na vyššie uvedené, MŠVVaŠ SR novou reformou zavádza podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní. V máji 2023 NR SR schválila novelu školského zákona, ktorá zavádza podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov s akoukoľvek špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou. 

Novela školského zákona taktiež zavádza pozíciu sociálneho pracovníka (pre oblasť školstva), čo napomôže riešiť oblasť rizikového správania a spolu s podpornými opatreniami sa tým zavedie nový efektívny nástroj. 

Realizovanie prevencie na školách je v kompetencii školských psychológov a odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, súčasťou je rozhodnutie, akou formou sa prevencia uskutoční. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP, priamo riadená organizácia ministerstva školstva) spracoval procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie – vytvorený je aj štandard ku krízovej intervencii. Ide o návod, ako by mali odborní zamestnanci so žiakmi pracovať počas krízovej situácie aj na škole. Procesné štandardy zabezpečujú, aby deťom na celom Slovensku bola poskytnutá rovnako kvalitná starostlivosť zakotvená v multidisciplinárnom prístupe.

Na školách sú možnosti pomoci a prevencie priamo od školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov až po celé školské podporné tímy. Ideálne by bolo, ak by mala každá škola svoj podporný tím. Ale v niektorých lokalitách to tak stále nie je. Ak potrebujú ďalšiu pomoc, sú tu centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorých náplňou práce je aj realizácia prevencie a intervencie.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v rámci časti Krízová intervencia  sumarizuje výstupy – odborné materiály, podcasty, webináre či rozhovory, ktoré sa priamo týkajú alebo obsahujú užitočné informácie v oblasti krízovej intervencie (https://vudpap.sk/vudpap/krizova-intervencia/).

Národný inštitút vzdelávania a mládeže zabezpečuje okrem iných aktivít pre pedagogických a odborných zamestnancov napríklad inovačné vzdelávania, viď. Katalóg programov vzdelávania a podporných činností na školský rok 2022/2023: https://nivam.sk/wp-content/uploads/2022/06/KATALOG-NIVAM-FINAL-2022-2023.pdf, pričom je možné absolvovať napríklad program „Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny“, „Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov – aplikácia aktivít na rozvíjanie inkluzívnej kultúry“, „Klíma triedy/skupiny – dôvera, bezpečie a prijatie všetkých bez rozdielu“, „Inovácia stratégií výchovno-vzdelávacej činnosti vo výchove mimo vyučovania v súlade s rešpektovaním rôznorodosti detí a žiakov“, „Prevencia a eliminácia prejavov násilia a šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach“ a podobne.

V neposlednom rade Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie uviedol novinku a to bezplatnú mobilnú aplikáciu na podporu duševného zdravia detí Sanity (https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/).

MŠVVaŠ SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií publikovalo nižšie uvedené prieskumy v uplynulých rokoch 2021-2022:

  • Vzdelávanie a rešpektovanie ľudských práv v názoroch rodičov žiakov základných a stredných škôl

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vzdelavanie_a_respektovanie_LP_v_nazoroch_rodicov_ziakov_ZS_a_SS__2021_.pdf

  • Vybrané výsledky z výskumu zameraného na používanie internetu, online aktivity a potencionálne riziká z pohľadu žiakov základných a stredných škôl 

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Vybrane_vysledky_z_vyskumu-pouzivanie_internetu__online_aktivity_a_rizika_u_ziakov_ZS_a_SS__2022_.pdf

  • Názory a skúsenosti žiakov základných a stredných škôl so šikanovaním a kyberšikanovaním

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziakov...-2021-publikacia.pdf

  • Vzdelávanie a dodržiavanie ľudských práv z pohľadu učiteľov

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Vzdelavanie_a_dodrziavanie_LP_z_pohladu_ucitelov__2022_.pdf

  • Názory a skúsenosti žiakov ZŠ a SŠ so vzdelávaním a dodržiavaním ľudských práv v školskom prostredí

https://www.cvtisr.sk/buxus/docs//prevencia/Vyskumy__prieskumy_a_analyzy/Nazory_a_skusenosti_ziakov_so_vzdelavanim_a_dodrziavanim_LP_v_skole__2022_.pdf

Taktiež dávame do pozornosti Časopis PREVENCIA, informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276#.

Vláda SR prijala Akčný plán riešenia šikanovania v školách na roky 2022-2023 (https://www.minedu.sk/data/att/602/21853.d2c1e2.pdf), taktiež ministerstvo vydalo príručku Prevencia a riešenie šikanovania sprievodca pre školské prostredie ako kreovať intervenčný tím na škole pre prípad šikanovania, ale je možné príručku použiť aj pre iné prípady (https://www.minedu.sk/data/att/d3d/24745.8cfce0.pdf). 

Aj v nadväznosti na vyššie uvedené MŠVVaŠ SR novou reformou zavádza podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní. V máji 2023 NRSR schválila novelu školského zákona, ktorá zavádza podporné opatrenia pre všetky deti a žiakov s akoukoľvek špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou. 

Novela školského zákona taktiež zavádza pozíciu sociálneho pracovníka (pre oblasť školstva), čo napomôže riešiť oblasť rizikového správania a spolu s podpornými opatreniami sa tým zavedie nový efektívny nástroj. 

Štátna školská inšpekcia, ako nezávislá organizácia, vykonáva činnosti v rámci kontrolnej pôsobnosti (https://www.ssi.sk/2022/01/13/novela-zakona-o-skolskej-samosprave-posilnuje-postavenie-statnej-skolskej-inspekcie-ako-kritickeho-priatela-skol-a-skolskych-zariadeni/), ale vydala taktiež metodické materiály pre školy (https://www.ssi.sk/metodicke-materialy-pre-skoly/) a taktiež aj na podporu wellbeingu (https://www.ssi.sk/2023/04/14/wellbeing/).

Ministerstvo každoročne vyhlasuje výzvu „Zdravie a bezpečnosť na školách“, pričom oblasťou zamerania výzvy sú aktivity na podporu zvýšenia bezpečnosti a ochranu zdravia v školách. Prioritnými oblasťami podpory v rámci tohto projektu sú ochrana fyzického a duševného zdravia žiakov, skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách, zdravý životný štýl, odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevencia rizikového správania u žiakov. (https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2022/)

V kontakte so školami je či už priamo pôsobením odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov na školách a ich metodickým usmerňovaním, alebo priamo spoluprácou škôl so zariadeniami poradenstva a prevencie.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky