Cvičná firma na Slovensku a PEN WorldWide – EUROPEN-PEN International 56.Member Míting PEN WORLDWIDE

  • Foto: TASR
  • Dátum: 11.05.2021

Cvičná firma ako predmet na stredných školách simuluje pracovné činnosti firmy. Pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, ale fiktívnym tovarom a peniazmi.

ilustračné foto

Účastník cvičnej firmy spoznáva štruktúru firmy a prácu v jednotlivých oddeleniach. Detailne sa oboznamuje so svojou pracovnou pozíciou a uvedomuje si i vzťahy medzi oddeleniami a pozíciami. Rieši individuálne aj tímové pracovné úlohy. Okrem odborných znalostí a zručností tak nadobúda aj mäkké zručnosti, soft skills. Simulácia praxe je vynikajúcou prípravou pre budúce zamestnanie alebo podnikanie.

Cvičné firmy sú na všetkých typoch stredných odborných škôl, niekoľko z nich aj na vysokých školách a tiež v oblasti vzdelávania dospelých. Riadia sa platnou legislatívou Slovenskej republiky a majú povinnosti identické s reálnymi firmami. To tento predmet povyšuje nad ekonomickú hru. Súčasťou práce je reklama, marketing, objednávka, nákup, predaj, písomný a telefonický hospodársky styk, fakturácia a účtovanie, styk s bankou, činnosti podnikového sekretariátu atď.

Aby mohli cvičné firmy plnohodnotne pracovať, teda čo najvernejšie kopírovať realitu, je dôležitá existencia vonkajšieho prostredia, teda sieť cvičných firiem doma aj v zahraničí a samozrejme úrad, u nás to je Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), ktorý nahrádza štátnu správu.

Každá krajina Európskej únie, ale aj USA, Kanady, Číny a ďalších partnerov má zriadené národné centrály cvičných firiem po vzore Nemecka a Rakúska. Rovnako vzniklo aj Slovenské centrum cvičných firiem, ktoré simuluje živnostenský úrad, registrový súd, finančný úrad, banku, sociálnu a zdravotnú poisťovňu, poštový a colný úrad.

SCCF sa v máji 2001 stalo pridruženým členom združenia EUROPEN (centrály cvičných firiem) so sídlom v nemeckom Essene a od roku 2008 je jeho riadnym členom. Na základe členstva môžu účastníci cvičných firiem pracovať s online databázami a aplikáciami, bankou, zlatými stránkami, ako aj ostatnými cvičnými firmami z viac ako 40 krajín sveta, ktoré sú členmi. Združenie sa postupne transformovalo z európskeho na svetové a jeho názov sa zmenil na EUROPEN – PEN International. Na 55. mítingu členov EUROPEN-PEN International bol navrhnutý nový názov PEN WORLDWIDE (http://www.penworldwide.org/) a prijatý bol na práve skončenom 56. member mítingu.

PEN je skratkou pre PRACTICE ENTERPRISES NETWORK. Naše členstvo umožňuje slovenským firmám online komunikovať cez databázu a aplikácie PEN WORLDWIDE s ktoroukoľvek cvičnou firmou doma aj v zahraničí. Členstvo nemá len evidenčný charakter. Môžeme využívať databázový, informačný, komunikačný a bankový softvér PEN WORLDWIDE ako aj pomoc v oblasti know-how. 

V poradí 56. míting členov svetového združenia cvičných firiem PEN WORLDWIDE sa uskutočnil 27. – 29. apríla 2021 pre pretrvávajúcu pandémiu už druhý raz online.

Member Míting je miesto, kde si všetci členovia počas troch dní vymenia informácie, názory a skúsenosti s cvičnými firmami v tej ktorej krajine. Veľa krajín využíva formu vzdelávania cvičná firma napríklad aj na rekvalifikáciu nezamestnaných.

Prvý deň začal prezident združenia Nick Chapman (USA) privítaním a základnými informáciami. Pokračoval Scott Mitchell (Kanada), výkonný riaditeľ združenia „skladaním účtov“ koordinačného centra o zrealizovaných aktivitách a hospodárení PEN WORLDWIDE, výdavkoch, príjmoch, audite, schvaľovaním výročnej správy a rozpočtu. Takisto bolo schválené mentorovanie Ruska a nových pridružených členov z Rumunska, Jordánska, Argentíny a Palestíny.

Záver dňa patril správam jednotlivých krajín za rok. Pandemický rok dal všetkým zabrať, ale zároveň nás aj veľa naučil.

Druhý deň bol venovaný budúcnosti cvičných firiem.  Uskutočnili sa štyri pracovné workshopy. Prvý bol zameraný na príležitosti súťaží v rámci celej siete a globálnym výzvam. Dohodli sme sa, že sa celosvetovo bude pre cvičnú firmu používať názov PRACTICE ENTERPRISE so skratkou PE. Druhé pracovné stretnutie členov bolo zamerané na možnosti zvýšenia medzinárodného obchodu medzi cvičnými firmami v celej sieti. Jean-Marc Hetsch (Francúzsko) sa viac venoval budúcnosti digitálneho marketingu PE. Tretí seminár sa zameral na možnosti budúcej spolupráce a partnerstiev. Boli prediskutované možnosti a môže slúžiť ako platforma pre podanie žiadosti o nadchádzajúce projekty. Štvrtý workshop bol zameraný na najlepšie výzvy a možnosti, čo nám priniesla online práca v cvičných firmách, online veľtrhy, obchodovanie, súťaže ale aj vzdelávanie učiteľov a trénerov PE.

Tretí deň jednotlivé krajiny predstavili takzvané príklady dobrej praxe. Venovali sa najmä tomu, čo nové a zaujímavé prinieslo online vzdelávanie v cvičných firmách.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku