Činnosť Metodicko-pedagogického centra v období COVID-19

 • Dátum: 10.06.2020

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) po prerušení prezenčnej formy vzdelávania z dôvodu mimoriadnej situácie v čase COVID-19 veľmi promptne presunulo vzdelávacie aktivity do online priestoru. Rekonštrukciou svojej webovej stránky vytvorilo nové možnosti online vzdelávania a poradenstva formou webinárov, učiteľských fór a konzultácií pre pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ). Táto nová situácia bola v porovnaní s prezenčnou formou vzdelávania organizačne náročnejšia. Odbornú pomoc si vyžadovali nielen záujemcovia o online vzdelávanie, ale aj lektori, ktorí v online prostredí zatiaľ nepracovali a mali len základné zručnosti práce s informačnými technológiami.

 

V období od marca do začiatku júna 2020 MPC realizovalo:

 1. Kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch funkčného vzdelávania, funkčného inovačného vzdelávania, aktualizačného vzdelávania a špecializačného vzdelávania v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzdelávaní v uvedených akreditovaných vzdelávacích programoch sa zúčastnilo spolu 902 PZ a OZ.

 

 1. Webináre zamerané najmä na aktuálne témy:
 • profesijný rozvoj, portfólio, atestácie,
 • ako vzdelávať v období zatvorených škôl,
 • digitálna podpora výučby v domácom prostredí,
 • problematika hodnotenia a klasifikácie žiakov na diaľku,
 • hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 • obsah vzdelávania pre prvý stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania,
 • obsah vzdelávania predmetu SJSL pre 2. stupeň ZŠ s VJM počas mimoriadneho prerušenia vyučovania,
 • vzdelávanie žiakov z MRK, ktorí nemajú prístup k internetu,
 • kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka.

Celkovo bolo zrealizovaných 89 webinárov, ktorých sa zúčastnilo 1 131 záujemcov.

 1. Konzultácie pre jednotlivcov a skupiny na aktuálne témy, ktoré poskytujú učitelia profesijného rozvoja podľa harmonogramu dostupného na https://mpc-edu.sk/individualne-konzultacie.
 2. Učiteľské online fóra, ktoré poskytujú priestor na online diskusiu podľa zameraní. Zoznam učiteľských online fór je dostupný na https://mpc-edu.sk/ucitelske-fora.

 

 1. Tvorbu programov vzdelávania v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z.
 • 7 programov – funkčné vzdelávanie
 • 9 programov – predatestačné vzdelávanie na získanie profesijných kompetencií na zaradenie do kariérového stupňa PZ s I. atestáciou
 • 16 programov – špecializačné vzdelávanie
 • 7 programov – kvalifikačné vzdelávanie

Spolu bolo vytvorených 39 programov vzdelávania, z ktorých 1 program je schválený MŠVVaŠ SR, 21 programov bolo zaslaných na MŠVVaŠ SR na schválenie a 17 programov je vytvorených, ale zatiaľ neboli zaslané na schválenie.

 

V štádiu tvorby je 10 programov vzdelávania:

 • 3 programy – predatestačné vzdelávanie na získanie profesijných kompetencií na zaradenie do kariérového stupňa PZ s II. atestáciou
 • 7 programov – inovačné vzdelávanie.

 

 1. Tvorbu metodických materiálov, učebných zdrojov a metodických inšpirácií na využitie v pedagogickej praxi. Autormi uvedených vzdelávacích zdrojov sú učitelia profesijného rozvoja MPC, pričom niektoré materiály vznikli v rámci spolupráce s lektormi a účastníkmi vzdelávania.

Všetky materiály sú voľne dostupné na: https://mpc-edu.sk/publikacie_vsetky

a https://mpc-edu.sk/kratke-metodicke-inspiracie.

 

Rovnako ako pri všetkých vzdelávacích podujatiach realizovaných prezenčnou formou aj po ukončení webinárov účastníci dostávali notifikačnú správu s dotazníkom na vyjadrenie svojho názoru na podujatie, ktorého sa zúčastnili.

 

Účastníci kladne hodnotili zaujímavé, podnetné, inšpiratívne a užitočné témy, ocenili informácie, ktoré sú prínosné pre prax. Pre mnohých je vyhovujúca forma dištančného vzdelávania, najmä pre účastníkov zo vzdialenejších oblastí Slovenska.

Na zlepšenie kvality ponuky odborno-metodickej pomoci sú pre nás dôležité aj kritické pripomienky a vymedzenie oblastí možného zlepšenia. Okrem pozitívnej spätnej väzby účastníci pomenovali aj to, že pociťovali obmedzenú možnosť vzájomného stretávania sa a verbálnej komunikácie, chýbala im sociálna interakcia. Pri vzdelávaní online formou bez adekvátneho technického zabezpečenia, kvality lokálneho internetového signálu sa cítili neistí a nekomfortne. Ako záťaž vnímali úlohy na samoštúdium, množstvo sprostredkovaných informácií a krátky časový rozsah aktivít.

Aktuálne v MPC pripravujeme ponuku vzdelávacích podujatí počas letných mesiacov júl a august. Pri výbere tematického zamerania a formy ponúkaných podujatí budeme reflektovať spätnú väzbu od účastníkov, aktuálne priority rezortu a prejavený záujem PZ a OZ.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku