Čierna Hora


Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Miniterstvom školstva Čiernej hory v oblasti vzdelávania na roky 2017 - 2021
(Bratislava, 21.06.2017; platí do 31. 12. 2021)

Čierna Hora ako nástupnícky štát bývalej JZR sukcedovala do nasledovných zmluvných dokumentov:
 
Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a zväzovou vládou JZR o spolupráci v oblasti vzdelávania, kultúry a športu(Belehrad, 30. 1. 1996; platí od 1996 - 2001; platnosť sa automaticky predlžuje na obdobie 5 rokov; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 138/1998 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou JZR o vedecko-technickej spolupráci
(Bratislava, 26. 2. 2001; platí bez obmedzenia)  
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku