Ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva

 • Dátum: 14.11.2016
      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan predkladá na odbornú diskusiu druhú časť cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré sa týkajú vysokých škôl. Materiál na základe jeho poverenia vypracovala pracovná skupina zložená z poradcov ministra.
     Ciele národného programu nadväzujú na strategický cieľ pre oblasť vysokého školstva stanovený v Programovom vyhlásení vlády SR, ktorý vychádza z princípov a hodnôt Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru. Ciele sú rozdelené do štyroch oblastí:
1.   Kvalitné a dostupné vysokoškolské vzdelávanie otvorené zahraničiu a praxi.
2.  Kvalitný vysokoškolský výskum tvoriaci jadro výskumného potenciálu Slovenska.
3.  Vysoká angažovanosť vysokých škôl v oblasti špecifických služieb podporujúcich rozvoj spoločnosti a regiónov Slovenska.
4.   Efektívne fungujúce vysoké školstvo.

Kľúčové reformné zmeny, ktoré navrhuje predložený dokument pre rozvoj vysokých škôl na najbližších 10 rokov, sú nasledovné:
 1. Zásadná zmena zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kde hodnotenie garantov a ich vedeckých výstupov nahradí vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy podľa európskych štandardov a odporúčaní a ustúpi sa od komplexnej akreditácie.
 2. Nový systém obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov, ktorý už nebude viazaný na vedecko-pedagogické tituly získavané habilitačným a inauguračným konaním a ktorý otvorí vysoké školy praxi aj zahraničiu.
 3. Podpora rozširovania profesijne orientovaných bakalárskych programov v spolupráci so zamestnávateľmi.
 4. Otvorenie vysokých škôl smerom k praxi a zahraničiu, čo znamená viac mobility, viac zahraničných študentov a odborníkov z praxe a zo zahraničia.
 5. Zvyšovanie dostupnosti vysokoškolského štúdia pre vybrané skupiny uchádzačov, spolu s diskusiou o spoplatnení štúdia pre tých študentov, ktorých by škola prijala nad rámec študentov prijatých s finančnou podporou štátu.
 6. Podpora rozvoja doktorandského štúdia a vytváranie postdoktorandských miest.
 7. Vytvorenie efektívneho systému hodnotenia výskumných, vývojových a ďalších tvorivých činností vysokých škôl a ďalších výskumných inštitúcií s jeho využitím najmä pri inštitucionálnej podpore výskumu a vývoja.
 8. Podpora tretej misie vysokých škôl, ktorou sú špecifické služby pre rozvoj spoločnosti a regiónov Slovenska, riešenie inovačných potrieb podnikov, expertízy, stanoviská, popularizácia, komunitný rozvoj, zvyšovanie kvality života.
 9. Zvýšenie objemu finančných prostriedkov na úroveň priemeru krajín OECD ako kombinácia zvyšovania objemu verejných zdrojov a podpory získavania vlastných zdrojov vysokých škôl, odstránenie negatívnych motivácií systému rozdeľovania finančných zdrojov medzi školy.
 10. Zlepšenie vnútorného riadenia efektívnejším usporiadaním orgánov vysokej školy a ich zodpovednosti s ponechaním väčších právomocí samotným vysokým školám.
     Tieto ciele budú po odbornej diskusii dopracované a doplnené o konkrétne opatrenia na ich dosiahnutie a predložené ako súčasť Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania na verejnú diskusiu začiatkom roku 2017.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku