Cez projekt Praktik sa vzdelávalo takmer 500 pracovníkov s mládežou

  • Dátum: 20.11.2015
     Celkovo 495 pracovníkov s mládežou a 3 252 detí a mladých ľudí sa zapojilo do Národného projektu PRAKTIK. Ten pomohol profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom zdokonaliť sa v koučingu, komunikácii či v tímovej spolupráci. Deti a mládež si vyskúšali nové metódy zážitkového učenia počas aktivít na dopravných ihriskách či v táboroch Zaži-to.
     Najviac detí a mladých ľudí sa do zážitkových táborov zapojilo v Trenčianskom kraji (390 účastníkov) a v Košickom kraji (388 účastníkov). Počas projektu sa konalo 40 nepobytových aktivít na dopravných ihriskách, do ktorých sa zapojilo 852 detí. Z celkového počtu 2 400 účastníkov v 37 zážitkových táboroch zrealizovaných v siedmich krajoch Slovenska bolo 231 detí rómskej národnosti.
     Celkovo sa v rámci projektu uskutočnilo 118 trojfázových vzdelávaní, v ktorých sa vzdelalo 250 profesionálnych a 245 dobrovoľných pracovníkov s mládežou. K výstupom projektu patrí aj 8 publikácií a 14 videometodík určených nielen pre pracovníkov s mládežou, ale pre všetkých, ktorí zabezpečujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež a chcú svoju prácu obohatiť o inovatívne metódy.
     „Projekt prispel k zvýšeniu kvality práce s mládežou v celoslovenskom meradle. Prostredníctvom krajských Tematických centier mládeže sa nám podarilo prepojiť subjekty aktívne v práci s mládežou, zástupcov samospráv, štátnej správy, tretieho sektora a vysokého školstva. Vzdelávania priniesli pracovníkom s mládežou inovatívne metódy a inšpirácie. Počas školení si v praxi vyskúšali pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť zážitkové tábory, zaujať a motivovať deti rôzneho veku a cielene ich naučiť niečo nové hravou formou. Ukázalo sa, že po návrate z tábora Zaži-to boli deti aktívnejšie, či už v škole alebo medzi kamarátmi. Projekt PRAKTIK bol jedinečný tým, že ovplyvnil široké spektrum ľudí, ktorých sa práca s mládežou bezprostredne dotýka,“ zhodnotila Katarína Hájeková, manažérka Národného projektu PRAKTIK.
     Národný projekt PRAKTIK (2013 - 2015) umožnil profesionálnym a dobrovoľným pracovníkom s mládežou rozšíriť svoje kompetencie v oblasti zážitkového učenia a neformálneho vzdelávania. Pracovníci získali skúsenosti najmä v oblasti koučingu, mentoringu, ale aj tímovej spolupráce, zdokonalili sa taktiež v motivácii, komunikácii a v bezpečnosti pri zabezpečovaní podujatí pre deti a mládež. Novozískané vedomosti si mohli vyskúšať v praxi na dopravných ihriskách a pri realizácii pobytových táborov Zaži-to.
     Vo všetkých krajoch Slovenska (okrem Bratislavského) boli realizované vzdelávania na rôzne témy, ako napríklad globálne vzdelávanie, výchova k ľudským právam, multikulturalizmus, environmentálna výchova a iné, pričom jedným z hlavných úloh bolo priniesť inovatívne zážitkové aktivity pre deti a mládež.
     Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur. Projekt realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Informácie o Národnom projekte PRAKTIK nájdete na www.projektpraktik.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku