Čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ

26.08.2009

     Od 27. júna do 26. augusta 2009 zaznamenalo Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) ďalší rast v čerpaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci programového obdobia 2004 – 2006  v  Sektorovom operačnom programe Ľudské zdroje (SOP ĽZ) bolo počas sledovaného obdobia zadministrovaných 407 žiadostí, čím čerpanie eurofondov stúplo na 94,63 %. V Jednotnom programovom dokumente NUTS II – Bratislava Cieľ 3 (JPD 3) prešlo administráciou 95 žiadostí a stav čerpania dosiahol úroveň 94,92 %. Uvedené čerpanie predstavuje hodnotu súhrnných žiadostí o platbu predložených na Platobný orgán pre štrukturálne fondy EÚ (Ministerstvo financií SR).

     V porovnaní so stavom ku koncu júna 2009 sa zvýšil aj počet finančne ukončených projektov. K 26. augustu 2009 evidoval rezort školstva až 563 finančne ukončených projektov, čo predstavuje zvýšenie ich počtu o 257. 

     V programovom období 2007 – 2013 má MŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program (OP) Vzdelávanie vyčlenených viac ako 726,83 mil. eur. Suma nakontrahovaných prostriedkov za zdroj Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátny rozpočet je vo výške 131,49 mil. eur, čo predstavuje 18,09 % alokácie OP Vzdelávanie. Momentálne sú v rámci zverejnených a neuzavretých výziev (výzvy, v rámci ktorých prebieha podávanie žiadostí, hodnotenie predložených žiadostí, komunikácia s úspešnými žiadateľmi pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)) na podávanie žiadostí o NFP (dopytovo – orientované projekty) a priamych zadaní  (národné projekty) alokované finančné prostriedky v celkovej sume viac ako 194,1 mil. eur. Pri uvedenom objeme alokovaných finančných prostriedkov a zohľadnení výšky kontrahovania v rámci už uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP predpokladáme, že úroveň kontrahovania v rámci OP Vzdelávanie dosiahne do konca marca 2010 cca 45 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2007 - 2013, čo je dostatočný objem kontrahovaných prostriedkov na zabezpečenie bezproblémového čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

     K 26. augustu bolo na Certifikačný orgán pre štrukturálne fondy EÚ (Ministerstvo financií SR) zaslaných celkovo 16 súhrnných žiadostí vo výške viac ako 2,26 mil. eur, čo predstavuje 2,20 % záväzku za rok 2007. Vo vzťahu k plneniu pravidla N + 3 (čo znamená, že každý záväzok členského štátu prijatý voči Európskej komisii musí byť splnený do 3 rokov od jeho prijatia) predstavovalo čerpanie v rámci OP Vzdelávanie výšku 6,00 %. 

     Pre OP Výskum a vývoj má rezort školstva určených na implementáciu viac ako 1,42 mld. eur. Suma nakontrahovaných prostriedkov za zdroj ESF a štátny rozpočet je 250 mil. eur, čo predstavuje 17,57 % alokácie OP Výskum a vývoj. Momentálne sú v rámci zverejnených a neuzavretých výziev na podávanie žiadostí o NFP (dopytovo – orientované projekty) a priamych zadaní (národné projekty) alokované finančné prostriedky v celkovej sume viac ako 437,5 mil. eur. Pri uvedenom objeme alokovaných finančných prostriedkov a zohľadnení výšky kontrahovania v rámci už uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP predpokladáme, že úroveň kontrahovania v rámci OP Výskum a vývoj dosiahne do konca marca 2010 cca 48 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2007 - 2013, čo je (podobne ako v prípade OP Vzdelávanie) dostatočný objem kontrahovaných prostriedkov na zabezpečenie bezproblémového čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

     K sledovanému dátumu bolo na Certifikačný orgán pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo financií  SR zaslaných celkovo 11 súhrnných žiadostí vo výške približne 3,98 mil. eur, čo je 1,98 % záväzku za rok 2007. Vo vzťahu k plneniu pravidla N + 3 predstavovalo čerpanie v rámci OP Výskum a vývoj výšku 5,38%.

 

Bratislava 26. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku