Čerpanie eurofondov v operačnom programe Ľudské zdroje dosiahlo v rezorte školstva ku koncu roka 2022 viac než 66% z celkovej alokácie

Čerpanie eurofondov v operačnom programe Ľudské zdroje dosiahlo v rezorte školstva ku koncu roka 2022 viac než 66% z celkovej alokácie. Zazmluvnených je celých 100% finančných zdrojov.

Pozitívnou správou rezortu školstva, je, že v národných a dopytovo-orientovaných projektoch má ministerstvo školstva zazmluvnených celých 100% alokovaných finančných zdrojov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má pre oblasť vzdelávania z operačného programu Ľudské zdroje vyčlenených v programovom období 2014-2020 takmer 373,8 miliónov eur.  Ku koncu roka 2022 je vyčerpaných viac než 66 % finančnej alokácie určenej pre oblasť vzdelávania v sume takmer 246,9 mil. eur prostredníctvom z Európskeho sociálneho fondu.

Pozitívnou správou rezortu školstva, je, že v národných a dopytovo-orientovaných projektoch má ministerstvo školstva zazmluvnených celých 100% alokovaných finančných zdrojov. Prioritou ministerstva školstva je  ich dočerpanie do konca roka 2023, kedy sa oficiálne ukončí podpora z operačného programu Ľudské zdroje.

Aktuálne je v realizácii 630 dopytovo – orientovaných projektov regionálneho i vysokého školstva, vzdelávacích inštitúcií, či neziskových organizácií. Ukončených bolo 447 dopytovo – orientovaných projektov.  Zároveň je v implementácii 11 národných projektov zameraných na kľúčové oblasti vzdelávania. Podpora je zameraná na aktivity na  rozvoj inkluzívneho vzdelávania, zvyšovanie gramotností, profesijný rozvoj pedagogických i odborných zamestnancov, podporu celoživotného, odborného a duálneho vzdelávania.

Ministerstvo školstva plní v programovom období 2014 – 2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie. Zároveň je gestorom časti prioritnej osi č. 8 React-EU, ktorej alokácia predstavuje dodatočné prostriedky pre Slovensko ako pomoc na preklenutie dopadov krízy vyvolanej pandémiou Covid-19, ktorá výrazne zasiahla aj oblasť vzdelávania.

Jednou z hlavných úloh ministerstva školstva v roku 2023 v novom programovom období je kontinuálna podpora vzdelávania v  Programe Slovensko z európskych fondov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude v Programe Slovensko plniť úlohu sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko pre: Cieľ politiky 1 - Konkurencieschopnejšia a  inteligentnejšia Európa a Cieľ politiky 4 - Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa.

Medzi hlavnými prioritami rezortu školstva bude najmä zabezpečovania rovnosti príležitostí vo vzdelávaní a zohľadňovanie rozmanitých potrieb detí, žiakov a študentov. Dôraz bude kladený aj na podporu rozvoja profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a skvalitňovanie odborného vzdelávania a prípravy.  Väčší priestor v Programe Slovensko venuje rezort školstva podpore zručností s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť a hospodársky rast ako aj podpore zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu.  Umožní sa tak aj zvyšovanie kvalifikácie všetkých dospelých prostredníctvom celoživotného vzdelávania.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky