Navigácia

CERN opäť ponúka vzdelávacie programy učiteľom fyziky

     Európska organizácia pre jadrový výskum CERN so sídlom v Ženeve ponúka každoročne učiteľom fyziky medzinárodné a národné vzdelávacie programy s cieľom oboznámiť ich s najnovším vývojom v časticovej fyzike a príbuzných oblastiach, v dynamickom, medzinárodnom výskumnom prostredí.
     Všetky programy sú sprostredkované odborníkmi v oblasti fyziky, techniky (inžinierstva) a výpočtovej techniky a zahŕňajú rozsiahlu škálu seminárov, prednášok a prehliadky návštevných miest CERNu.
     Národný program CERN pre učiteľov prebieha v materinskom jazyku členského štátu CERN. Ide o týždenný pobyt s veľmi bohatým vzdelávacím programom. Po skončení programu sú všetky materiály, vrátane prednášok a videozáznamov vybratých prezentácií archivované a prístupné učiteľom. CERN zastrešuje celý program z vedeckej, administratívnej a technickej stránky, vrátane vedeckého obsahu programu, zabezpečenia asistencie, prednášajúcich a sprievodcov v slovenskom jazyku a hradí náklady samotného programu.
     V roku 2017 je naplánovaný Národný program CERN pre slovenských učiteľov fyziky základných a stredných škôl za finančnej podpory CERN, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výboru pre spoluprácu SR s CERN a Slovenskej fyzikálnej spoločnosti v termíne od 18. do 23. júna 2017 (+ cesta). Podrobné informácie sú zverejnené na stránke: https://indico.cern.ch/event/613079/, ďalšie informácie na stránke: http://teacher-programmes.web.cern.ch/ntp/national-teacher-programmes.
     Prihlasovanie: študijný pobyt je otvorený učiteľom fyziky stredných a základných škôl. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke: http://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/ v časti Registrácia do 1. mája 2017. Účastnícky poplatok 100 eur je určený na hradenie časti nákladov na pobyt. Kontakt: doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, zuzana.jeskova@upjs.sk.

Foto: TASR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky