Centrum excelentnosti 5-osového obrábania v Trnave

05.05.2010

     Vo štvrtok 6. mája 2010 sa oboznámi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj s činnosťou ďalšieho centra excelentnosti. Ide o projekty Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum, ktorý realizuje Slovenská technická univerzita Materiálovotechnologická fakulta v Trnave.
     Cieľom projektu je vybudovať nové laboratórium Centra excelentnosti 5-osového obrábania a zvýšiť potenciál v oblasti excelentného výskumu obrábania, tvárnenia a povrchovej úpravy kvality. V súčasnosti existuje rastúca požiadavka strojárskeho priemyslu vyrábať komplikovanejšie a tvarovo zložitejšie výrobky a na Slovensku nie je pracovisko, ktoré by bolo vybavené high-technológiami HSC. Prostredníctvom podpory centra excelentnosti v oblasti výskumu 5-osového obrábania sa zlepší základný výskum v tejto sfére.
     Projekt sa uskutočňuje v rámci výzvy Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Objem získaných finančných prostriedkov vyčlenených na jeho realizáciu predstavuje spolu  3,96 mil. eur.

Miesto a čas: Materiálovotechnologická fakulta STU, Paulínska 16, Trnava, 13.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku