Centrálny koordinačný orgán ako organizátor súťaže s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu“, sa rozhodol predĺžiť termín uzávierky súťaže

  • Dátum: 02.11.2011

    Centrálny koordinačný orgán (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR) ako organizátor súťaže s názvom „Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu", sa rozhodol predĺžiť termíny odoslania všetkých príspevkov, spolu s vyplneným formulárom, na doleuvedenú adresu v termíne do 18. novembra 2011.

          Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
          sekcia koordinácie fondov EÚ
          oddelenie informovanosti a publicity
          Nám. Slobody 6
          P. O. BOX 100
          810 05 Bratislava 15

Obálku je potrebné označiť heslom: Neotvárať - Súťaž - Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu - Kategória ESEJ/Kategória VIDEO SPOT.

Určujúci termín odoslania je pečiatka pošty na obálke.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku