Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) predstavuje jeden zo základných informačných, manažérskych a kontrolných nástrojov štátnej vednej a technickej politiky. Jeho existencia  je naplnením Zákona č. 172/2005  Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a zákona č. 40/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) .
 
Portál je určený tak odborným, ako aj laickým užívateľom zo Slovenska a zahraničia.
 
V súlade s § 26 ods. 6 zákona správcom portálu je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prevádzkovateľom portálu je Centrum vedecko technických informácií SR.
 
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku