Centrá voľného času

     Centrá voľného času v súlade s platnou legislatívou vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže.

      Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladú najmä na:

  • a) nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou,
  • b) prácu s informáciami pre deti a mládež vo voľnom čase,
  • c) vytváranie predpokladov pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v obci a kraji v záujme účinného napĺňania miestnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži,
  • d) realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov,
  • e) neformálne vzdelávanie detí a mládeže.

     Centrá voľného času implementujú do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré, vychádzajúc zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 - 2020.

     Centrá voľného času na pomoc pri výchove vo voľnom čase využívajú metodickú, školiacu, informačnú a poradenskú činnosť IUVENTY (www.iuventa.sk).

     Centrá voľného času v Košickom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji využívajú ponuky vzdelávacích, analytických a prieskumných aktivít, ktoré ponúkajú regionálne centrá mládeže, pracujúce pri krajských centrách voľného času v Košiciach, Banskej Bystrici a Trenčíne. Regionálne centrá mládeže sú špecializované pracoviská uvedených centier na úrovni samostatných oddelení, ktorých základným cieľom je napomáhať rozvoju krajských a miestnych plánov práce s deťmi a mládežou. Orientujú sa predovšetkým na vzdelávacie aktivity, realizáciu prieskumných a analytických prác. Sú aktívnymi členmi medzinárodnej siete regionálnych centier mládeže v rámci Rady Európy.

Závery a odporúčania z pracovného stretnutia zriaďovateľov centier voľného času a riaditeľov centier voľného času so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, dňa 25. júna 2015 v Bratislave
 

Skočiť na začiatok stránky