Centrá excelentnosti môžu ešte mesiac predkladať svoje projekty

20.10.2009

     Do 18. novembra 2009 môžu predkladať svoje projekty centrá excelentnosti v rámci tretieho kola výziev zameraných na ich podporu z operačného programu Výskum a vývoj. Výzvy, na ktoré je spolu vyčlenených viac ako 81,443 mil. eur, vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ koncom júla 2009. Na výzvu pre sedem krajov Slovenska je vyčlenených 63 334 481 eur a žiadatelia z Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o celkovo  18 109 190 eur.
     Predkladané projekty musia byť zamerané na niektorú z 12 vecných priorít výskumu a vývoja, ktoré boli definované v dokumente Dlhodobý zámer Štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Ide o nasledujúce oblasti: zdravie a kvalita života, progresívne materiály a technológie, biotechnológie, znalostné technológie, infraštruktúra spoločnosti, energia a energetika, civilizačné výzvy, kultúrne a umelecké dedičstvo, bezpečnosť a obrana, využívanie, ochrana a reprodukcia biologických zdrojov, ochrana životného prostredia a využitie domácich surovinových zdrojov.
     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev sú zverejnené na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ www.asfeu.sk. Zároveň žiadatelia môžu od 26. 10. 2009 do 16. 11. 2009 využiť elektronický rezervačný systém na webovej stránke Agentúry a objednať sa na osobnú konzultáciu. Takéto stretnutie s pracovníkmi Agentúry umožní predkladateľom projektov absolvovať predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti k výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

Bratislava 20. október 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku