Navigácia

Celoštátne kolo súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ po prvýkrát v histórii súťaže v Bratislave

Celoštátne kolo súťaže POZNAJ SLOVENSKÚ REČ, ktorej gestorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže, sa po prvýkrát v histórii uskutoční v Bratislave.
Organizátorom Celoštátneho kola je Spojená škola internátna pre žiakov so zrakovým postihnutím Svrčia 6 a samotná súťaž sa uskutoční vo štvrtok, 8. júna 2023.

logo NIVAM

Cieľom súťaže je rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, najmä komunikatívne, osobné, sociálne a občianske kompetencie a kompetenciu vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry a rozvíjať komunikatívne schopnosti a návyky, aby žiaci získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.

Viac o súťaži:

Poznaj slovenskú reč patrí k súťažiam s najdlhšou tradíciou. V školskom roku 2022/2023 sa koná už 43. ročník. Súťaž je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov škôl s vyučovacím jazykom maďarským a jej obsahová náplň vyplýva z cieľov obsiahnutých v platných pedagogických dokumentoch.

Organizácia súťaže:

Celoštátne kolo riadi celoštátna odborná komisia menovaná MŠVVaŠ SR, organizačne zabezpečuje a koordinuje organizačný výbor menovaný generálnym riaditeľom NIVaM. NIVaM garantuje kvalitu po obsahovej stránke: menuje zostavovateľov súťažných úloh a odborné poroty. Do celoštátneho kola postúpia prví traja z krajských kôl.

Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční v Bratislave v Spojenej škole internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím Svrčia 6 v dňoch 7. až 9. júna 2023.

Informácie o súťaži


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky