Celoslovenský projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

  • Dátum: 02.09.2020

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 16. ročník celoslovenského projektu
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020

Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.

 

Cieľ celoslovenského projektu

Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

 

Priebeh a podmienky celoslovenského projektu

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu, musí:

  • Vyplniť do 21. októbra 2020 elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice:

http://spgk.sk/?16-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-prihlaska

  • Zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 26. októbra 2020 na tému „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“.
  • Poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte A4 v programe Word klasickou poštou najneskôr do 6. novembra 2020 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka zo 6. novembra 2020) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia). Na obálke uviesť heslo „Podujatie“.
  • Prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie.
  • Byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.

Odporúčanie

Odporúča sa, aby školská knižnica na svoje podujatie pozvala rodičov žiakov, zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej komunity.

Kritériá hodnotenia

Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, bude hodnotiť súlad realizovaného podujatia s témou celoslovenského projektu, originalitu a vtipnosť podujatia, úroveň popisu podujatia po formálnej stránke.

Absolútnym víťazom celoslovenského projektu sa stane školská knižnica, ktorá zorganizuje najzaujímavejšie podujatie.

 

Vyhodnotenie celoslovenského projektu

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2020 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

 

Cena celoslovenského projektu

Víťazom celoslovenského projektu venuje Slovenská pedagogická knižnica knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 €.

 

Zvláštne ceny celoslovenského projektu

Klub mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk) venuje prvej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 150 €.

 

Vydavateľstvo Tatran (www.slovtatran.sk) venuje druhej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 150 €.

 

ŠEVT, a. s., (www.sevt.sk/firstnews) venuje prvej strednej škole mimo poradia víťazov 50 výtlačkov anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2019/2020 v hodnote 150 €.

 

Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) venuje tretej základnej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 80 €.

 

Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI (www.yoli.sk) venuje druhej strednej škole mimo poradia víťazov knihy v hodnote 80 €.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku