Celoslovenské online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici

  • Foto: TASR
  • Dátum: 04.05.2021

Slovenská pedagogická knižnica, ako metodické centrum pre školské knižnice, v máji organizuje dva celoslovenské online semináre s cieľom poskytnúť cenné a aktuálne informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností v školskej knižnici.

ilustračné foto

Rovnako ich zámerom je oboznámiť zriaďovateľov školských knižníc a školských knihovníkov s platnou legislatívou v oblasti knihovníctva, vysvetliť podmienky vedenia prírastkového zoznamu – napríklad aj zápis kníh z rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Čítame radi – a zoznamu úbytkov, ukázať evidenciu registrovaných používateľov, výpožičiek a vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, objasniť postup práce pri vykonávaní revízie knižničného fondu a vyraďovaní knižničných dokumentov.

Takisto ich snahou je odprezentovať štyri automatizované knižnično-informačné systémy, ktoré by im na jednej strane pomohli dôkladne zvážiť výhody elektronizácie vnútorných knižničných procesov, kooperácie a výmeny informácií s inými knižnicami z knižničného systému Slovenskej republiky a na druhej stane by im umožnili rozšíriť a skvalitniť poskytovanie knižnično-informačných služieb. Zároveň by školským knihovníkom uľahčili a zjednodušili prácu a vytvorili im väčší priestor pre prácu s používateľmi školskej knižnice.

Semináre sú určené pre školských knihovníkov a riaditeľov základných škôl a stredných škôl, súčasťou ktorých sú zriadené školské knižnice v súlade s platným právnym stavom, a takisto aj pre potenciálnych zriaďovateľov školských knižníc.

Prvý online seminár organizuje Slovenská pedagogická knižnica 25. mája 2021 a druhý online seminár 27. mája 2021.

Záujemcovia môžu potvrdiť svoju účasť prostredníctvom elektronických prihlášok, ktoré sú osobitne zverejnené pre každý online seminár na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku