Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl

11.03.2009

     MŠ SR potvrdzuje, že dnešné celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov základných škôl sa uskutočnilo bez problémov. Nedošlo k žiadnemu úniku testov ani k inej skutočnosti, ktorá by mohla nepriaznivo ovplyvniť priebeh celého testovania.
    
Približne 58-tisíc žiakov ZŠ na území Slovenska začalo testovanie riešením úloh z matematiky, pokračovali testom zo slovenského jazyka a literatúry. V tom čase písali žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským testy zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Nakoniec žiaci na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín písali testy zo svojho vyučovacieho jazyka (maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra).
     Znenie testov z dnešného celoplošného testovania deviatakov základných škôl je zverejnené na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) www.nucem.sk.
     MŠ SR ďakuje všetkým riaditeľom, administrátorom a učiteľom za úspešnú spoluprácu pri testovaní.

Bratislava 11. marec 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku