Celoplošné on-line testovanie maturantov zavedie do praxe nový projekt

18.02.2010

     Vyhodnotenie elektronického testovania uskutočneného skúšobne v rokoch 2008 a 2009 bude východiskom na prípravu komplexného projektu Maturity on-line.
     Zabezpečí ho Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v spolupráci so sekciou informatiky MŠ SR. Cieľom projektu bude vybudovať testovacie certifikačné centrá na 250 stredných školách (gymnáziách i stredných odborných školách). Tie budú zabezpečovať on-line testovanie, s dôrazom na externú časť maturitnej skúšky, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov elektronického testovania. Centrálne riešenie a prevádzka testovacích centier sa bude uskutočňovať s podporou Dátového centra MŠ SR.
     Testovanie elektronickou formou bude do roku 2013 možné uskutočňovať aj na ďalších 150 stredných školách. Tie budú mať v učebniach informatiky vytvorenú infraštruktúru prepojenú s technickým riešením v Dátovom centre MŠ SR. Perspektívne sa tak vytvoria podmienky na vykonávanie on-line testovania (centrálneho alebo školského) celkovo 400 stredným školám a približne 30 tisíc stredoškolákom.
     Pripravovaný projekt zahŕňa taktiež tvorbu centrálnej banky úloh a vývoj nových typov testových položiek pre účely Maturity on-line a elektronického testovania. Školám zároveň umožní uskutočňovať priebežné testovanie žiakov a  overovanie ich vedomostí a zručností počas vyučovacieho procesu, a to s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií. Vďaka spätnej väzbe bude môcť učiteľ prispôsobiť výučbu aktuálnemu stavu vedomostí študentov. Podľa dosiahnutých výsledkov bude môcť upravovať náročnosť látky či tempo výučby. Súčasťou projektu bude aj vzdelávanie učiteľov týkajúce sa tvorby testových úloh, prostredníctvom ktorých sa bude overovať štátny vzdelávací program vo vyučovacom procese zapojených škôl. Tieto aktivity sa plánujú uskutočňovať aj s finančnou podporou štrukturálnych fondov EÚ.

Bratislava 18. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku