Celkovo 557 stredných škôl dostalo tento týždeň údaje o pridanej hodnote vo vzdelávaní – 20 škôl je dlhodobo nadpriemerných

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) už po piatykrát posiela stredným školám informáciu o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry. Okrem výsledkov z externej Maturity 2019 tak riaditelia stredných škôl dostávajú ďalšie externé hodnotenie, ktorým je príspevok školy k vzdelaniu ich žiakov z maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slovenské školy tak získavajú pravidelnú spätnú väzbu, či ich príspevok k vzdelávaniu žiakov bol počas štyroch rokov štúdia nad úrovňou očakávania, v súlade s očakávaním alebo, naopak, pod úrovňou očakávania.
     Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky neskôr v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Veľkosť pridanej hodnoty predstavuje, zjednodušene povedané, rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Je v nej zohľadnené, s akým vedomostným základom boli žiaci prijatí na strednú školu. Vyššiu pridanú hodnotu môže poskytovať napr. aj škola, ktorá nedosahuje najlepšie výsledky v externých maturitách, pretože prijala žiakov so slabším prospechom. Veľkosť jej pridanej hodnoty však môže ukázať, že práve táto škola dokázala nadpriemerne zlepšiť študijné výsledky žiakov počas štyroch rokov.

     Pridaná hodnota nad úrovňou očakávania znamená nadpriemerný progres žiakov počas stredoškolského štúdia v predmete slovenský jazyk a literatúra. Naopak, úroveň pod očakávaním signalizuje podpriemerný progres žiakov počas 4 rokov.
     Pri vyhodnocovaní pridanej hodnoty boli odlíšené dve skupiny stredných škôl: jednou boli gymnáziá a druhou zasa stredné športové školy, stredné odborné školy a konzervatóriá.  Výskumníci z NÚCEM pracovali pri výpočte s archívnymi dátami absolventov, ktorí ukončili strednú školu v rokoch 2017, 2018 a 2019. Školy teda dostanú podrobné informácie o ich pridanej hodnote vo vzdelávaní za obdobie troch školských rokov.
     „Stalo sa štandardom, že stredné školy na Slovensku majú možnosť na základe týchto objektívnych informácií vyhodnotiť, či vytvorili študentom dostatočné podmienky pre zlepšovanie ich vedomostí a zručností. Metodiku meraní pripravujeme tak, aby sa spoľahlivosť pridanej hodnoty vo vzdelávaní pre školy stále zvyšovala. Prispelo k tomu i to, že od minulého školského roku sme začali testovať vstupnú úroveň aj u žiakov osemročných gymnázií, ktorých dáta nám pri výpočte pridanej hodnoty doposiaľ chýbali. Zároveň od roku 2021 plánujeme vyhodnocovať aj pridanú hodnotu na základných školách, a to medzi Testovaním 5 a Testovaním 9,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
     Do kategórie stredných škôl, ktorých pridaná hodnota vo vzdelávaní bola nad úrovňou očakávania vo všetkých troch meraniach maturantov v období rokov 2017 až 2019, patrí celkovo 20 stredných škôl, z toho je 6 gymnázií a 14 stredných odborných škôl (viac v prílohe).
     Informáciu o pridanej hodnote dostalo v uplynulých dňoch 557 stredných škôl. Kvôli korektnosti štatistického spracovania museli mať školy zaradené do výpočtu PHV v roku 2019 (a aj v predchádzajúcich cykloch) minimálne 11 maturantov v dennom štúdiu. Do výpočtu PHV 2019 boli opäť zarátaní aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorí vzhľadom na svoju skupinu obmedzenia absolvovali testy nezmenené po obsahovej stránke.

     Metodiku na výpočet pridanej hodnoty vo vzdelávaní vyvinul výskumný tím NÚCEM v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (OP Vzdelávanie, 2013 – 2015), pričom využil štandardnú metódu hierarchického lineárneho modelovania. Unikátnu metodiku konzultoval NÚCEM počas trvania projektu aj na medzinárodných konferenciách. Zavedením pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa Slovensko zaraďuje medzi progresívne štáty Európy a USA v oblasti školského výskumu.
 

Súbory na stiahnutie


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky