Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Často kladené otázky – všeobecné

Aké operačné programy sú v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR?
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je ako riadiaci orgán zodpovedné za operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj.

Kedy boli schválené operačné programy?
Operačný program Vzdelávanie bol oficiálne schválený Európskou komisiou 7. novembra 2007. Operačný program Výskum a vývoj bol oficiálne schválený Európskou komisiou 28. novembra 2007.

Aký je rozdiel medzi operačným programom Vzdelávanie a operačným programom Výskum a vývoj?
Ako vyplýva už zo samotných názvov operačných programov, cieľom Operačného programu Vzdelávanie je podpora rozvoja systému vzdelávania smerom k nadobudnutiu základných zručností a kľúčových kompetencií potrebných vo vedomostnej ekonomike a pre trh práce. Operačný program Výskum a vývoj sa zameriava na modernizáciu a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl.
Operačný program Vzdelávanie je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ESF), operačný program Výskum a vývoj je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Aká je úloha Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy Európskej únie (ASFEU)?
Je to štátna rozpočtová organizácia MŠVVŠ SR zriadená k 1. januáru 2007, ktorá plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie a pre operačný program Výskum a vývoj. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ (prijímanie, hodnotenie, finančné riadenie a monitorovanie projektov) v programovom období 2007-2013 tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom, a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007-2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere. Viac informácií o Agentúre MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ nájdete na www.asfeu.sk.

Aký je rozdiel medzi riadiacim orgánom (RO) a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (SORO)?
Implementáciu každého operačného programu zabezpečuje riadiaci orgán (RO). Riadiaci orgán zodpovedá za efektívne a správne riadenie pomoci z príslušného štrukturálneho fondu EÚ, pričom zabezpečuje súlad s pravidlami stanovenými v legislatíve ES/EÚ a SR. Riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie a operačný program Výskum a vývoj je na základe rozhodnutia vlády SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. To znamená, že MŠVVŠ SR riadi finančnú podporu zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom uvedených operačných programov.

Riadiaci orgán pre účely efektívneho čerpania finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ môže delegovať časť svojich právomoci, úloh sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom (SORO). Rozsah a definovanie týchto úloh je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.

Úlohy SORO pre operačný program Vzdelávanie plnia:
> Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (pre všetky opatrenia Operačného programu Vzdelávanie s výnimkou opatrenia 2.2)
> Ministerstvo zdravotníctva SR (pre opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve).

Úlohu SORO pre operačný program Výskum a vývoj plní:
> Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Do pôsobnosti činnosti SORO spadajú dopytovo-orientované projekty v rámci operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Implementácia národných projektov bude v kompetencii MŠVVŠ SR ako RO.


Aký je rozdiel medzi národným projektom a dopytovo-orientovaným projektom?
Národné projekty sú implementované na národnej úrovni ako nástroje podpory reformy školstva a podpory výskumu a vývoja. Sú to rozsiahlejšie - systémové projekty pokrývajúce spravidla celé územie Slovenskej republiky. Ich zámerom je podporovať najmä tzv. celonárodné aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, systémové zmeny a priority vlády. Ich zmyslom je financovať projekty, ktoré budú realizované na väčšom území, čo by malo zabrániť rozdrobovaniu prostriedkov EÚ. Sú realizované buď formou „písomného vyzvania“ v prípadoch, keď činnosť danej inštitúcie vyplýva zo zákona a ciele a účel projektu budú prostredníctvom týchto inštitúcií lepšie naplnené s predchádzajúcim ohodnotením kvality navrhovaného projektu, alebo prostredníctvom „výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z ESF/ERDF“. Obidva spôsoby sú v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako RO.

Dopytovo-orientované projekty sú pripravované priamo v regiónoch; adresujú potreby cieľových skupín v konkrétnom regióne. Prijímateľmi sú predovšetkým základné školy, stredné školy, vysoké školy, miestna samospráva, vyššie územné celky, vzdelávacie inštitúcie, zamestnávatelia a iné oprávnené subjekty. Výhodou tohto typu projektov je, že ich budú pripravovať subjekty z „terénu“, ktoré dôverne poznajú situáciu v danom regióne a projekty budú šité na mieru konkrétnym cieľovým skupinám. Dopytovo-orientované projekty sa implementujú prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzvy vyhlasujú sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom. Vzhľadom na náročnosť prípravy projektov poskytujú SORO tvorcom takýchto projektov pomoc a základné poradenstvo.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku