Často kladené otázky v súvislosti s procesom verejného obstarávania

 

Na základe čoho máme určiť, aký postup verejného obstarávania máme použiť pri nákupe zariadenia a vybavenia pre projekt?

Určujúcim finančným limitom je predpokladaná cena za každý samostatný predmet obstarávania v EUR bez DPH za jeden kalendárny rok alebo za obdobie trvania zmluvy, ak presahuje jeden kalendárny rok. Z uvedeného vyplýva, že pri položkách, ktoré uvádzate, treba určiť finančný limit podľa toho, čo v predmetných položkách nakupujete a o aký predmet zákazky sa jedná. ZVO rozlišuje predmet zákazky podľa CPV kódov a podľa skupín výrobkov v súlade so slovníkom obstarávania. V prípade zistenia rozdelenia predmetu zákazky pri administratívnej kontrole verejného obstarávania, môžu byt výdavky projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP preklasifikované vcelku do neoprávnených výdavkov, najmä za predpokladu, že rozdelením predmetu zákazky by sa obstarávateľ vyhol vyššiemu limitu obstarávania.

Je v rámci verejného obstarávania za účelom prenájmu prístroja možné osloviť aj firmu z iného štátu EÚ?

Verejný obstarávateľ okrem ZVO a iných smerníc a nariadení ES musí rešpektovať aj Smernicu európskeho parlamentu a rady 2004/18/ES z 31. marca 2004, čl. I, paragraf 9, bod (2) Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa, z ktorého vyplýva: „Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti." Z uvedeného vyplýva, že pri ľubovoľnom predmete obstarávania (vrátané zákaziek s nízkou hodnotou), nesmie byť uchádzač alebo záujemca z členského štátu žiadnym spôsobom diskriminovaný, a preto Prijímateľ môže osloviť aj firmu z iného štátu EÚ.

Pri obstarávaní tovaru a služieb do 5 000,- Eur, ktoré je priložené v ŽoP, stačí Prijímateľom predložiť vyplnené tlačivo prieskum trhu, bez akýchkoľvek príloh? T.j. zisťovali si telefonicky resp. na webe ponuky.

Prijímateľ pri zákazke do 5 000,00 EUR má možnosť zadať zákazku priamo. Hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť finančných prostriedkov je prijímateľ povinný preukázať RO/SORO, pretože ide o použitie verejných prostriedkov v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Prijímateľ na zdôvodnenie hospodárnosti okrem riadne vyplnenej prílohy 16 b Príručky pre Prijímateľa NFP, operačný program Vzdelávanie (ďalej len „Príručka pre Prijímateľa") prikladá vykonaný prieskum trhu (min. 2 ponuky stiahnuté z internetu, resp. mailovú komunikáciu dokladujúcu prieskum trhu).


Najčastejšie pochybenia v oblasti VO

a) V návrhu zmlúv s úspešným uchádzačom je neúplné alebo chýba zapracovanie povinnosti dodávateľa tovarov, služieb a prác strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Prílohy č. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

b) Vo výzve na predloženie cenovej ponuky je požiadavka na predloženie dokladu o oprávnení podnikať čo je v rozpore s § 26 odsek 2, písm. e) ZVO (zmena znenia zákona - „predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu").

c) Vo viacerých prípadoch nie je menovaná osoba na uskutočnenie verejného obstarávania a chýba jej prehlásenie o spôsobilosti na túto činnosť. Zároveň čestné prehlásenie nie je podpísané najneskôr v deň odoslania výzvy na zaslanie cenovej ponuky.

d) V prípade menovania komisie podľa § 40 ZVO nie sú doložené všetky relevantné doklady (menovacie dekréty, vyhlásenia členov komisie o bezúhonnosti a pod.).

e) Nevyhodnocovanie podmienok stanovených vo výzve resp. v súťažných podkladoch na predloženie cenovej ponuky.

f) Nedodržanie 6 dňovej lehoty na predkladanie ponúk od zaslania výzvy jednotlivým uchádzačom.

g) V oznámení výsledku z vyhodnotenia ponúk neúspešným uchádzačom nie je uvedený úspešný uchádzač v zmysle § 99 odsek 1) písm. i) ZVO.

h) Porušenie § 54, ods. 1, písm. a) ZVO. Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

i) Porušenie § 5, ods. 12, ZVO. Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona.

j) Porušenie § 28, ods. 1, ZVO.

k) Porušenie § 9, ods. 4, ZVO, nedodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie záujemcov alebo uchádzačov.

 

Skočiť na začiatok stránky