Často kladené otázky pre stredné odborné školy a ich zriaďovateľov

  • Dátum: 24.11.2009

Na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ už môžu žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) nájsť odpovede na často kladené otázky, ktoré sa týkajú aktuálnej výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO. Ide o výzvu v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom Tvorba a zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov stredných odborných škôl.

Otázky a odpovede pre oprávnených žiadateľov - stredné odborné školy, špeciálne stredné odborné školy a ich zriaďovateľov, sa tematicky vzťahujú na rozpočtovú, výdavkovú i projektovú oblasť.

Pravidelne aktualizovaná časť internetovej stránky agentúry Často kladené otázky pomáha potenciálnym žiadateľom o NFP pri tvorbe projektov. Tie môžu byť tentoraz zamerané napríklad na tvorbu a inováciu školského vzdelávacieho programu, metodických postupov a foriem. Realizáciou oprávnených aktivít zadefinovaných vo výzve dostávajú školy možnosť nielen vylepšovať školské vzdelávacie programy, ale aj vzdelávať svojich pedagogických pracovníkov prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania. Uchádzači o finančnú pomoc z EÚ môžu pripraviť a tvoriť pedagogickú dokumentáciu a učebné texty, pomôcky a príručky. V priamej nadväznosti na spomenuté aktivity dáva výzva školám priestor aj pre inováciu didaktických prostriedkov.

Na podstránke FAQ – často kladené otázky žiadateľov je pre záujemcov k dispozícii aj tabuľka, podľa ktorej si môžu správne zostaviť rozpočet v zmysle stanovených percentuálnych limitov pre projekt. Podstránka je sprístupnená na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku