Často kladené otázky – efektívna pomoc pre žiadateľov

10.03.2010

     Na internetovej stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ majú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) opäť možnosť nájsť odpovede na často kladené otázky. Tie sa týkajú aktuálnych výziev Podpora výskumno-vývojových centier - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) a Podpora výskumno-vývojových centier v Bratislavskom kraji - Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci).
     Odpovede na často kladené otázky oprávnených žiadateľov sa tematicky vzťahujú na rozpočtovú, výdavkovú i obsahovú oblasť projektov. Viac ako 50 otázok je zameraných najmä na oprávnenosť personálnych výdavkov, systém financovania, povinného partnerstva, problematiku experimentálneho vývoja či aplikovaného výskumu. Záujemcovia tiež získajú informácie o postupe pri výbere a používaní merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu, výpočte súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy a intenzite pomoci pre žiadateľa. Okrem toho môžu žiadatelia nájsť v sekcii FAQ aj modelový príklad vypracovania finančnej analýzy prírastkovou metódou.
     Riešitelia projektov môžu prípadné ďalšie otázky posielať na adresu opvav@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách agentúry, ktorých kontakty sú uvedené vo výzvach.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku