Často kladené otázky a odpovede – efektívny zdroj informácií pre prijímateľov NFP

25.05.2009

 

V snahe včasne a pravidelne informovať prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) z ESF v rámci operačného programu (OP) Vzdelávanie rozšírila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ svoju internetovú stránku. Vytvorila na nej osobitnú sekciu - Často kladené otázky prijímateľov, ktorá zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu informácií.

V prehľadnej štruktúre poskytuje komplexné informácie ohľadom povinností prijímateľov počas realizácie aktivít, oprávnených výdavkov či personálnych záležitostí osôb participujúcich na projekte. Ďalšie oblasti Často kladených otázok prijímateľov sa venujú problematike pracovno-právnych vzťahov, rozpočtu projektu, pravidiel verejného obstarávania, procesu zasielania a zúčtovania zálohových platieb, ako aj monitorovania projektu. V samostatnej časti Publicita a informovanosť sú okrem prehľadných zásad dodržiavania jej pravidiel zverejnené aj potrebné logá, prípadne odkazy na miesta, kde ich možno nájsť.

Často kladené otázky a odpovede sú aktualizované v závislosti od potrieb prijímateľov, resp. zmien v dôležitých dokumentoch, ktorými sa riadi implementácia OP Vzdelávanie.

 

Počas programového obdobia 2007 – 2013 Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila doteraz v rámci OP Vzdelávanie 10 dopytovo-orientovaných výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Proces uzatvorenia zmlúv o poskytnutí NFP, kedy sa z úspešných žiadateľov stávajú prijímatelia, bol pre prvé štyri výzvy pre opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú a 4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj zrealizovaný v období od decembra 2008 do februára 2009.

 

Bratislava 25. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku