Bulharsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry medzi vládou SR a vládou Bulharskej republiky
(Bratislava, 21. 7. 1994; platí bez obmedzenia od 13. 4. 1995; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 67/1995 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2015-2020
(Sofia, 10.12.2015; platnosť predĺžená až do uzavretia nového zmluvného dokumentu.)

Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu.
(Bratislava, 05.11.2013, platná 5 rokov, automaticky predlžovaná na ďalších 5 rokov.)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku