Navigácia

Bližšie informácie k duálnemu vzdelávaniu

Systém duálneho vzdelávania


Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania, s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. Toto umožňuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14. júna 2018 novelizovaný. Medzi významné úpravy patrí najmä:

  • predĺženie obdobia na podpis učebnej zmluvy do 15. septembra príslušného školského roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka;
  • možnosť podpisu učebnej zmluvy až do 31. januára príslušného školského roka, ak sa nenaplnil počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie;
  • možnosť zriadenia pracoviska praktického vyučovania viacerými zamestnávateľmi predovšetkým malými a strednými podnikmi;
  • zrušenie horného limitu odmeny pre žiaka za každú hodinu vykonanej produktívnej práce;
  • odstránenie krátenia mzdového normatívu stredným odborným školám;
  • zníženie administratívnej záťaže pri overovaní spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania;
  • zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania iného zamestnávateľa alebo v dielni, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania;
  • zmena systému pri určovaní počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie, ktoré už nebude určovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja;
  • ustanovenie pozície hlavného inštruktora ktorý môže viesť počas praktického vyučovania rovnaký počet žiakov ako majster odbornej výchovy a koordinovať činnosť viacerých inštruktorov;
  • podniková škola, v ktorej zamestnávateľ pripravuje budúcu pracovnú silu aj pre iných zamestnávateľov, je vyňatá z procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl samosprávnym krajom.


Novelizovaný zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2018

 

Skočiť na začiatok stránky