Bilaterálna spolupráca

 

Bilaterálna medzinárodná vedecko-technická spolupráca umožňuje slovenským výskumným pracoviskám nadväzovať kontakty so zahraničnými partnermi a tým vytvára podmienky na úspešné naštartovanie a následné zapojenie SR do mnohostrannej spolupráce.

Nižšie uvádzame zoznam aktuálne platných bilaterálnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci.

Zväčša ide o štandardné medzivládne dohody zamerané na financovanie spoločných projektov vedecko-technickej spolupráce, a to financovaním mobilít výskumných a vývojových pracovníkov v rozsahu dohodnutom na rokovaniach spoločných komisií.

Administráciou bilaterálnych projektov je od roku 2006 poverená Agentúra na podporu výskumu a vývoja, kde možno tiež nájsť informácie o všetkých v súčasnosti otvorených bilaterálnych výzvach, ale i prehľad výsledkov a informácie k už ukončeným bilaterálnym výzvam.
 • Argentína
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Čína
 • Egypt
 • Francúzsko
 • Grécko
 • India
 • Japonsko
 • Juhoafrická republika
 • Keňa
 • Kórejská republika
 • Litva
 • Maďarsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Slovinsko
 • Srbsko
 • Španielsko
 • Taliansko
 • Ukrajina
 • USA
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku