Berlínska deklarácia

Ministerstvo školstva sa pripojilo k Berlínskej deklarácii o validácii predchádzajúceho učenia sa.
 
V Berlíne sa v dňoch 7.-8. mája 2019 konal  3. ročník Bienále validácie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania. Tohtoročné  bienále VPL posilnilo platformu pre tvorcov politík, odborníkov, používateľov, výskumníkov a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na ďalšom rozvoji a implementácii overovania predchádzajúceho vzdelávania. 

Validácia predchádzajúceho učenia sa (VPL) je proces identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a certifikácie vzdelávacích výstupov jednotlivcov získaných v rámci formálneho vzdelávania a odbornej prípravy i mimo neho.Ponúka viditeľné miesto a hodnotu všetkým formám vzdelávania a snaží sa odhaliť a odomknúť skryté talenty v rámci pracovnej sily, no aj v spoločnosti ako celku. Globalizácia, digitalizácia a migrácia menia spôsob, akým pracujeme, aj akým sa vzdelávame. Tam, kde je už zavedená, VPL dokazuje, že má neoceniteľnú premosťujúcu funkciu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, medzi vzdelávaním a pracovnými príležitosťami.

Uznávanie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania nadobúda v súčasnosti mimoriadny význam a tak sa v Berlíne zišlo takmer 300 národných expertov z 56 krajín z celého sveta , zástupcovia Európskej komisie a CEDEFOPu,  ktorí pripravovali a následne potvrdili text spoločnej Berlínskej deklaráciu o validácii výsledkov predchádzajúceho učenia sa.

Berlínska deklarácia obsahuje šesť paragrafov, ktoré odrážajú šesť politických smerov Tretieho bienále validácie predchádzajúceho učenia sa (VPL) a to organizačné opatrenia, financovanie, postupy a nástroje, podporné štruktúry , cesty po validácii a  legislatívne rámce.

Účastníci bienále  vytvorili pre komunitu ľudí venujúcim sa VPL zakladajúci dokument. Výsledkom procesu zdola nahor je Deklarácia, ktorá je impulzom pre sociálnych partnerov a tvorcov politík, aby sa proces validácie predchádzajúceho učenia sa stal ambicióznejším, účinnejším a inkluzívnejším.
 
Deklarácia sa usiluje o to, aby bola medzinárodným benčmarkom pre systémy validácie, a tým je určená aj na vytvorenie spoločného jazyka a spoločných cieľov medzi odborníkmi z praxe, sociálnymi partnermi a tvorcami politík.
 
Berlínsku deklaráciu ocenila eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálnu inklúziu a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová , ktorá zvýraznila záväzok Európskej komisie podporovať celoživotné vzdelávanie a špecificky validáciu výsledkov predchádzajúceho učenia sa.

Za Slovensko sa zúčastnili na tvorbe deklarácie zástupcovia odboru celoživotného vzdelávania a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý pripravuje Národný projekt Systém overovania kvalifikácií, ktorého cieľom  je komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Projekt  je zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.
 
Text Berlínskej deklarácie nájdete nižšie.
 
Viac informácií o podujatí: https://vplbiennale.org/


Berlín, 7. a 8. mája 2019
 
 Berlínska deklarácia o validácii predchádzajúceho učenia sa
 
Preambula
 
Validácia predchádzajúceho učenia sa (VPL) je proces identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a certifikácie vzdelávacích výstupov jednotlivcov získaných v rámci formálneho vzdelávania a odbornej prípravy i mimo neho. Ponúka viditeľné miesto a hodnotu všetkým formám vzdelávania a snaží sa odhaliť a odomknúť skryté talenty v rámci pracovnej sily, no aj v spoločnosti ako celku. Globalizácia, digitalizácia a migrácia menia spôsob, akým pracujeme, aj akým sa vzdelávame. Tam, kde je už zavedená, VPL dokazuje, že má neoceniteľnú premosťujúcu funkciu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, medzi vzdelávaním a pracovnými príležitosťami. Aby sme mohli VPL ďalej posilňovať, my, komunita VPL, sme stanovili nasledujúce všeobecné princípy, aby sme dospeli k zdravému a efektívnemu systému VPL:
 
§1 Organizačné opatrenia
1.1 VPL by mala mať jasné, široko propagované a pre všetkých prístupné východiskové body vo vzťahu k jednotlivcom.
 
1.2 Pre všetky zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na navrhovaní, implementácii, vývoji a zabezpečovaní kvality VPL, by mali byť jasne definované úlohy a kompetencie.
 
1.3 Príslušné zainteresované strany by mali spolupracovať, aby VPL a jej výsledky mali patričnú hodnotu a boli v spoločnosti uznávané.
 
1.4 VPL by mali byť prepojené s kvalifikačnými systémami (EQF/EKR – Európsky kvalifikačný rámec, NQR/NKR – Národný kvalifikačný rámec, alebo nadnárodné systémy).
 
1.5 VPL by mala v každej fáze procesu zahŕňať poradenstvo a podporu.
 
 
§2 Financovanie
 
2.1 Musí byť zavedený trvalo udržateľný a transparentný model financovania, aby sa pokryli všetky náklady spojené s validáciou vrátane usmernení, personálu, infraštruktúry, nástrojov a podporných mechanizmov.
 
2.2 VPL by mala byť prístupná všetkým jednotlivcom bez ohľadu na ich finančnú situáciu.
 
2.3 Systémy financovania validácie vzdelávacích výstupov by mali byť založené na existujúcej infraštruktúre, bez ohľadu na prístup a poskytovateľa validácie.
2.4 Náklady a prínosy VPL, vrátane jej sociálneho a hospodárskeho vplyvu, by sa mali monitorovať, analyzovať a zdieľať so zainteresovanými stranami.
2.5 Mali by sa zaviesť počiatočné investície na zriadenie systémov a opatrení VPL.
 
 
§ 3 Postupy a nástroje
3.1 Musia byť zavedené mechanizmy kontroly kvality, aby sa zabezpečilo, že nástroje posudzovania budú platné, spoľahlivé, spravodlivé a udržateľné.
 
3.2 Dôveryhodné, uznávané a aktualizovateľné nástroje by mali umožňovať flexibilné, individualizované postupy a mali by zohľadňovať rôznorodosť kandidátov a spôsobov vzdelávania.
 
3.3 Postupy validácie musia odkazovať na dohodnuté normy, ako sú NQF (NKR) a / alebo štandardy špecifické pre jednotlivé odvetvia, vyjadrené v zmysle výsledkov vzdelávania.
 
3.4 Spôsoby overovania musia byť modulárne, transparentné a zrozumiteľné vo všetkých fázach procesu, aby sa umožnili flexibilné pracovné a vzdelávacie cesty.
 
3.5 Výsledok procesu validácie by mal byť v podobe udelených kreditov, ktoré umožňujú výnimky na skrátenie času štúdia, alebo by mal viesť k úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii, prípadne otvoriť nové cesty k vzdelávaniu a práci.
 
 
Berlín, 7. a 8. mája 2019
 
3.6 Na zabezpečenie otvoreného, kompetentného a nediskriminačného prístupu je potrebná odborná príprava a certifikácia hodnotiteľov.
 
3.7 VPL by mala byť prístupná bez akejkoľvek požadovanej formálnej kvalifikácie.
 
 
§ 4 Podporné štruktúry
 
4.1 Poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia o hodnote skúseností v rámci neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa by malo byť zakotvené v edukačnom systéme, kariérnom poradenstve a pracovnej praxi.
 
4.2 Pred všetkými fázami validácie, počas nich a aj po nich, je potrebné poskytnúť dostupné usmernenie a podporu.
 
4.3 V rámci validačnej schémy by mali byť zreteľné východiskové body, dostupné online aj offline.
 
4.4 Je potrebná odborná príprava a certifikácia / validácia odborníkov v rámci VPL.
 
4.5 Posudzovatelia by mali zabezpečiť objektívny, spravodlivý a transparentný proces počas fázy posudzovania a certifikácie.
 
§ 5 Post-validačné procesy
5.1 VPL by mala uľahčiť osobný rozvoj a mobilitu jednotlivca horizontálne, vertikálne a diagonálne v rámci organizácií, sektorov a / alebo krajín, ako aj medzi nimi.
 
5.2 Výsledky VPL by mali byť transparentné, spoľahlivé a dôveryhodné pre všetky zainteresované strany.
 
5.3 V prípade potreby musia byť potvrdenia o validácii rovnocenné s formálnymi dokladmi o vzdelaní, aby mali rovnakú hodnotu na trhu práce aj vo vzdelávacom systéme a aby zabezpečili, že budú tvoriť pevné piliere ďalšieho vzdelávania a pracovného postupu.
 
5.4 Na základe výsledkov procesu VPL je potrebné ponúknuť ďalšie možnosti vzdelávania. Tieto sa musia prispôsobiť vzdelávacím preferenciám jednotlivca.
 
5.5 Jednotlivec by mal byť oprávnený podieľať sa na vytváraní funkčných vzdelávacích a pracovných procesov ako aktívny činiteľ, rovnocenný so vzdelávacím systémom, zamestnávateľmi a sociálnymi partnermi.
 
5.6 V rámci post-validačného procesu by malo byť k dispozícii aj ďalšie poradenstvo.
 
 
§ 6 Právny rámec
 
6.1 Dohody o VPL by mali byť zakotvené v príslušných právnych rámcoch a patričné oblasti stratégií je potrebné koordinovať.
 
6.2 Právne rámce VPL by mali stanoviť právo jednotlivca na prístup k procesom validácie a poradenstva a právo na odvolanie.
 
6.3 Právne rámce VPL by mali vytvoriť udržateľný systém financovania.
 
6.4 Právne rámce VPL by mali ustanoviť regulačný orgán / orgány, ktoré by prinajmenšom zabezpečovali dohľad nad poskytovaním, zavádzaním a zabezpečovaním kvality VPL a koordinovali systém (systémy) VPL.
 
6.5 Bez ohľadu na spôsob vzdelávania, (čiastočné) kvalifikácie a certifikáty by mali byť jednotné, aby sa zabránilo diskriminácii.
 
6.6 Zákony a predpisy je potrebné pravidelne revidovať, aby sa umožnil vývoj systému VPL.
 
Skočiť na začiatok stránky