B. Gröhling: Zavádzame systémové opatrenia na podporu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zavedenie pojmu školská segregácia, redefinícia dieťaťa/žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zadefinovanie podporných opatrení a povinnosť ich zabezpečenia, obmedzenie opakovania ročníka na jednotlivých stupňoch vzdelávania v rámci systematických zmien eliminácie predčasného ukončenia povinnej školskej dochádzky. Všetky tieto opatrenia obsahuje novela zákona, ktorú rezort školstva predložil do medzirezortného pripomienkovacieho konania. Jej cieľom je podpora pre všetky deti z vylúčených komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Ministerstvo školstva od nástupu súčasného vedenia pripravilo sériu opatrení, ktorých cieľom je odstránenie segregácie a segregačných praktík. „Pred problémom segregácie si nezatvárame oči, ale za posledný rok sme pripravili legislatívne, personálne, materiálne, metodické aj implementačné riešenia. Nedá sa to vyriešiť jedným opatrením. Preto postupne robíme kroky, aby tí, ktorí sa nenarodili do dobrého prostredia, mohli dostať čo najlepšie vzdelanie a vymaniť sa z cyklu generačnej chudoby,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Ministerstvo školstva minulý rok po prvý raz v histórii predstavilo manuál a prvú stratégiu na minimalizovanie opakovania ročníka. Novelou zákona na toto opatrenie nadväzuje. „Opakovať ročník bude možné len jedenkrát na prvom stupni a jedenkrát na druhom stupni. Podstatné je, že opakovanie ročníka sa nezapočítava do trvania povinnej školskej dochádzky,“ vysvetľuje štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová. Tým sa zníži pravdepodobnosť, že k ukončeniu školskej dochádzky príde skôr, ako po absolvovaní posledného ročníka základnej školy. V návrhu zákona je tiež po prvý raz zadefinovaný pojem školská segregácia.

Jedným z najvypuklejších problémov pri riešení vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít je ich nesprávne zaraďovanie do špeciálnych škôl. „Aby k takémuto konaniu nedochádzalo, pripravili sme transformáciu poradenského systému tak, aby bol dostupnejší potrebám detí, žiakov a škôl,“ priblížila Síthová. Od januára 2023 budú stanovené obsahové štandardy, ktoré zabezpečia pre všetky deti, vrátane tých z marginalizovaných rómskych komunít, že budú poskytované odborné činnosti presne šité na ich potreby po vykonaní diagnostiky. Tieto štandardy sú pilierom na zabránenie chybného alebo cieleného zaraďovania žiakov bez mentálneho znevýhodnenia do prúdu špeciálneho školstva.

Na prekonanie jazykovej bariéry, ktorú majú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí často ovládajú len rómsky jazyk a slovenčina pre nich nie je taká známa, je pripravené vzdelávanie pedagógov. Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) od októbra bude poskytovať rozširujúce štúdium rómskeho jazyka pre učiteľov základných škôl. Realizovať ich budú krajské pracoviská, najmä v Prešove, Košiciach a Banskej Bystrici.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky