B. Gröhling: Školy budú fungovať bez zásadných covidových obmedzení

V novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou. Do lavíc žiaci zasadnú bez nutnosti nosenia rúšok, izolácia bude len pre pozitívnu osobu. Riaditeľ školy v prípade zlej pandemickej situácie bude mať možnosť zatvoriť triedu na 5 dní, či vyhlásiť chrípkové prázdniny. Pokračovať bude aj možnosť ospravedlnenia žiaka na 5 dní. Odbremenia sa aj školy, ktoré už nebudú musieť vypĺňať covidový formulár.

minister školstva Branislav Gröhling

„Som rád, že školský rok 2022/2023 začneme slobodne, bez zásadných covidových obmedzení, aby sme mohli na školách fungovať v pokoji a normálne, tak ako sme to poznali pred pandémiou,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling. Opatrenia na školách tak budú od septembra kopírovať aktuálne uvoľnené pravidlá.

Izolovať sa bude len pozitívna osoba, do karantény nepôjde trieda ani blízke kontakty. Školy v prípade potreby budú aj naďalej využívať jednu miestnosť na izoláciu pre pozitívne osoby.

Ak by nastala vážna pandemická situácia, riaditeľ školy sú súhlasom zriaďovateľa môže zatvoriť triedu na 5 dní. V prípade nutnosti môže RÚVZ vyhlásiť chrípkové prázdniny. Ak bude na škole viac ako 10 % žiakov pozitívnych a RÚVZ školu označí za ohnisko, riaditeľ túto skutočnosť oznámi na emailovú adresu covid19@minedu.sk. Ranný filter ostáva povinný len pre materské školy, na základných a stredných školách táto povinnosť nebude.

Povolené aktuálne ostávajú aj školy v prírode, lyžiarske zájazdy, výlety a exkurzie, či kurzy ochrany zdravia.

Aj v nastávajúcom školskom roku bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na základnej a strednej škole na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri povinnom predprimárnom vzdelávaní bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na 7 vyučovacích dní. „V tomto prípade ide aj o snahu odbremeniť pediatrov, aby nemuseli v chrípkovej sezóne neustále vydávať ospravedlnenky pre žiakov,“ doplnil Gröhling.

Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní (teda napríklad po chorobe žiaka) predloží rodič potvrdenie o bezpríznakovosti. „Je to prevencia, aby mali rodičia na pamäti, že je potrebné dieťa skontrolovať, či neprejavuje príznaky ochorenia,“ pripomenula odborníčka rezortu školstva pre zdravotníctvo Elena Prokopová.

OČR bude vyplácané rodičom na deti do 11 rokov v prípade, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodne o prerušovaní vyučovania v triede či škole, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia od pediatra. Na účely poskytnutia OČR škola oznámi Regionálnemu úradu školskej správy (RÚŠS) údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 podľa stavu k poslednému dňu mesiaca. Údaje poskytne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Podmienky vyplácania OČR nastavuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na školách sa už nebude povinne testovať. Bude však možnosť využiť dobrovoľné samotestovanie, a to v školách s výskytom 10 % pozitívnych žiakov z celkového počtu žiakov školy, ak to povolí RÚVZ a do vyčerpania zásob testov. O testy požiada škola RÚŠS, rodičia použitie testov nemusia vykazovať. Odpadne aj povinnosť pre riaditeľov vypĺňať covidový formulár. „Školy zisťovali záujem o samotesty už v máji 2022. Záujem prejavilo 61% rodičov. Tieto testy boli distribuované školám cez RÚŠS, pričom na skladoch mali 3,8 milióna testov. Vydaných bolo 2,1 milióna samotestov,“ dodal minister školstva.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky