B. Gröhling: Reforma podpory žiakov so špeciálnymi potrebami prinesie automatické prideľovanie asistentov na triedu, po prvýkrát pribudnú aj do materských škôl

Povinné financovanie asistentov učiteľa štátom, ich automatické prideľovanie na triedu, a nie na žiaka, pôsobenie asistentov aj v materských školách. To sú hlavné zmeny reformy podpory žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorú rezort školstva predkladá do medzirezortného pripomienkového konania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, Miroslava Hapalová z NIVAM a Svetlana Síthová, štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné a celoživotné vzdelávanie

Doterajší systém prideľovania asistentov učiteľa je neefektívny a neadresný. Dôvodom je aj nedostatok financií, ktoré sú na nich vyčleňované zo štátneho rozpočtu. Ich počet je preto limitovaný a financie na nich rezort školstva získava z eurofondov. To by sa však malo zmeniť v reforme podpory žiakov so špeciálnymi potrebami. Zmena financovania na prostriedky zo štátneho rozpočtu po vzore Veľkej Británie či Francúzska je aj podmienkou čerpania financií z Plánu obnovy a odolnosti SR.

„Štát bude po novom povinný financovať asistentov. Prideľovaní budú automaticky nie na žiaka, ale na triedu. Riaditeľ nebude musieť o nič žiadať, asistenta dostane automaticky v závislosti od počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením v danej triede. Takto narastie počet asistentov na asi 18 000, ale zároveň budú fungovať efektívnejšie, lebo asistenti nebudú len pre jedného žiaka, ale pre všetkých žiakov v triede, ktorí to potrebujú,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Po prvýkrát budú automaticky prideľovaní asistenti aj do materských škôl. Okrem toho materské školy dostanú aj člena podporného tímu. Školský podporný tím môže pozostávať zo školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga, školského logopéda či liečebného pedagóga. Táto zmena sa týka aj špeciálnych škôl. „Špeciálne školy sú nenahraditeľnou súčasťou vzdelávania, a práve pre tento dôvod sa všetky opatrenia a podpora týka aj tohto typu školstva,“ vysvetlila štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Pri pridelení asistenta nebude potrebné čakať na poradne. „Na pridelenie asistenta bude postačovať potvrdenie a posudok školského špeciálneho pedagóga v spolupráci s poradenským zariadením. Tu je potrebné dodať, že v kontexte reformy poradenského systému bude musieť ŠŠP používať jednotné sady testov. Ich použitie a vyhodnotenie bude kontrolovať inšpekcia, aby nedochádzalo k nesprávnej diagnostike,“ dodala Síthová.

Zákon tiež zavádza takzvaný Katalóg podporných opatrení, ktorým sa budú asistenti a odborní zamestnanci riadiť. Tento katalóg delí podporu pre žiakov na všeobecnú, cielenú a špecifickú. Všeobecné podporné opatrenia sú dostupné pre všetky deti a všetkých žiakov, ide napríklad o preventívne programy. Cielené podporné opatrenia sú určené pre deti a žiakov na prekonávanie menej závažných prekážok vo výchove a vzdelávaní, ide o krízovú intervenciu či doučovanie. Špecifickým podporným opatrením je napríklad debarierizácia či zabezpečenie špecializovaných intervencií. Pri každej kategórii sa uvádzajú konkrétne podporné opatrenia, ako aj to, ktoré z týchto opatrení je nárokovateľné.

Veľmi dôležitým aspektom tohto zákona je to, že podporu dostanú všetci žiaci bez ohľadu na diagnózu. Ide hlavne o preventívne aktivity zamerané na boj proti šikane, zdravý životný štýl a psychologické zdravie. Na školách ich bude povinne realizovať odborný zamestnanec. Rovnako to bude pri potrebe cielenej intervencie, pôjde napríklad o konzultácie so školským psychológom. Na tieto typy podpory bude mať každý žiak nárok bez ohľadu na to, či má, alebo nemá zdravotné znevýhodnenie,“ opísala štátna tajomníčka.

Zákon upravuje aj definíciu dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Pôvodná definícia zastrešovala iba žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a intelektovo nadaných, čiže žiakov, ktorí majú stanovenú diagnózu zariadením poradenstva a prevencie. Nová definícia zahrnie aj deti, ktoré majú oslabenia, potrebujú podporu dočasného krátkodobého charakteru, napríklad po prekonanej traume.

Podpora bude určená aj pre žiakov, pre ktorých vyučovací jazyk školy nie je materinským jazykom. Tým sa zabezpečí aj podpora pre deti s rómskym materinským jazykom či aktuálne s ukrajinským jazykom. Vypracované budú aj sprievodné materiály.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky