B. Gröhling: Prinášame ďalšie opatrenia na pomoc školám pri príchode utečencov z Ukrajiny

Register voľných miest v školách, pomoc pri uznávaní dokladov či záujme o prácu pedagogických zamestnancov z Ukrajiny. To všetko sú opatrenia z dielne rezortu školstva. Najnovšie, napriek tomu, že je to povinnosťou miest a obcí, podáva pomocnú ruku aj materským školám. Niektoré z nich totiž čelia náporu detí z Ukrajiny. Ministerstvo školstva vďaka zmene zákona preto umožní zriaďovateľom dočasne zriadiť triedy v iných priestoroch, spojiť materskú školu so základnou či strednou školou a pomôže aj finančne. Na vybavenie či didaktické pomôcky vyčleňuje 1 milión eur.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre národnostné školstvo, inkluzívne a celoživotné vzdelávania Svetlana Síthová

Ministerstvo školstva od prvých dní po vypuknutí vojny na Ukrajine aktívne pristupuje k pomoci žiakom, rodičom, ale aj školám. Okrem množstva podporných materiálov, webinárov či manuálov vyčlenil rezort pre školy 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny, ktorý sa bude vzdelávať na slovenských základných či stredných školách. Aby rezort školstva rodičom z Ukrajiny uľahčil proces hľadania školy s voľnými miestami, vytvoril na webovom sídle ministerstva školstva v záložke „Situácia na Ukrajine“ https://ukrajina.minedu.sk/ zoznam, do ktorého školy nahlasujú, akú majú kapacitu na prijatie nových žiakov. Ide o pomocné opatrenie, pretože rodičia priamo navštevujú školy a pýtajú sa na voľné miesta.

„Veľmi intenzívne sme komunikovali aj s ukrajinským ministerstvom školstva, aby sme uľahčili spôsob dodávania dokladov o vzdelaní,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling. Žiaci a študenti, ktorí majú problém poskytnutím dokladov o vzdelaní, sa môžu obrátiť so svojou žiadosťou na emailovú adresu  mon@mon.focus.

Vďaka Lex Ukrajina bude zároveň možné zamestnať pedagogických zamestnancov z Ukrajiny. Problémom bolo preukázanie bezúhonosti, ktoré nahrádza čestné vyhlásenie a psychologický posudok. „Presné postupy stanoví a zverejní ministerstvo zdravotníctva v najbližších dňoch. Následne nám dajú zoznam psychológov, ktorý pošleme na Regionálne úrady školskej správy (RÚŠS). Riaditelia škôl budú môcť kontaktovať RÚŠS a následne im bude pridelený termín. Faktúra za psychologický posudok bude vystavená na školu a my ju preplatíme,“ opísal štátna tajomníčka pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie Svetlana Síthová.

Ďalším problémom je nedostatok voľných miest v materských školách. Budovanie a rozširovanie ich kapacít je povinnosťou miest a obcí, ktoré ich financujú z podielových daní. Ministerstvo školstva riadi materské školy metodicky. V minulosti bolo vytvorených na tento účel viacero eurofondových projektov. Jedným z nich bol projekt vo výške 13 miliónov eur z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Rezort školstva v uplynulých dvoch rokoch v rámci projektu Predškoláci pomohol sumou 2 milióny eur, na vybavenie jednejnovej triedy teda prispel čiastkou 10-tisíc eur. Okrem toho preplatil mzdy na nový personál pre materské školy v sume 3 milióny eur. Vďaka zmene zákona je zároveň možné dočasne vytvoriť triedy pre predškolákov v iných priestoroch, ktoré si musia plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

„Kvôli vzniknutej situácii sme požiadali ÚVZ o pomoc pri vytváraní nových tried v materských školách. Mestá a obce a obce môžu požiadať RÚVZ o súhlas s navýšením kapacity materskej školy o 10 %. ÚVZ odporúča RÚVZ, aby na predškolskú výchovu detí z Ukrajiny dočasne využili aj iné zariadenia, ako je CVČ alebo ZUŠ,“ dopĺňa minister školstva. Hygienické podmienky v týchto zariadeniach môže mesto alebo obec konzultovať s RÚVZ a ten je pripravený brať ohľad na mimoriadnu situáciu.

„V prípade potreby dofinancovania nových tried sme opäť pripravení prispieť na nové triedy v materských školách sumou 10-tisíc eur. Použité môžu byť na vybavenie ale aj na didaktické pomôcky. Predbežne vyčleňujeme 1 milión eur, čo znamená podporu pre 100 tried a približne 2-tisíc detí. Následne budeme postupovať podľa vývoja situácie,“ doplnil.

Podpora dobudovania materských škôl sa nachádza aj v Pláne obnovy a odolnosti. Ide o sumu 135 miliónov eur, ktoré budú mestá a obce čerpať na budovanie nových alebo rozširovanie už existujúcich materských škôl.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky