Navigácia

B. Gröhling: Dosť bolo písania stostranových dokumentov, pracujeme na modernom školstve

Moderné školstvo. Víziu, ako ho docieliť predstavil na piatkovej tlačovej konferencii minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Medzi strategické opatrenia patria digitalizácia, debyrokratizácia, zjednotenie financovania škôl pod rezort školstva či otvorenie trhu s učebnicami.

Stostranové dokumenty predstavujúce reformu školstva sú minulosťou. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling ukázal plán pre školstvo, ktorý chce počas štvorročného volebného obdobia napĺňať. „Vychádzame zo všetkých dokumentov, ktoré už boli vytvorené, z PVV, Programu SaS či Učiaceho sa Slovenska,“ ozrejmil.

Otvorený trh s učebnicami

Prvá fáza otvorenia trhu s učebnicami bola spustená pred letom. Doteraz sa do tejto oblasti investovalo približne 16 miliónov eur. V druhej fáze by ministerstvo školstva chcelo otvoriť trh s učebnicami aj pre 2. stupeň základných škôl, v tretej pre stredné školy. Zároveň sa zlepšuje recenzný proces, ktorého cieľom je rozšírenie ponuky o kvalitnejšie tituly. „Učebnice sa budú posudzovať do marca. Tvorte a podávajte si žiadosti všetci, ktorých učebnice predošlé politické strany v tomto rezorte odmietali a sabotovali,“ apeloval Gröhling.

Digitalizácia

Patrí medzi najambicióznejšie oblasti. Dôvodom je, že si vyžaduje veľký objem financií rádovo v stovkách miliónov eur. Cieľom digitalizácie je, aby boli v školách digitálne technológie k dispozícii pre učiteľov aj žiakov v špeciálnych učebniach s možnosťou zapožičania techniky aj domov.

6 miliónov eur ministerstvo vyčlenilo z vlastných zdrojov okresaním iných výdavkov. Ďalšie peniaze plánuje rezort získať úpravou eurofondových projektov, prostredníctvom REACT-EU či z Plánu obnovy. Okrem toho je potrebné posilniť aj personálne obsadenie škôl, v rámci ktorého by mala vzniknúť nová profesia – správca siete. Rovnako je nutné zaškoliť zamestnancov školy a podporiť využívanie digitálnych technológií napríklad aj v elektronickom testovaní.

Obsah vzdelávania

Vytvorený už je pilotný projekt, do ktorého sa zapojilo 35 škôl. Ide o nový vzdelávací program rozdelený na tri cykly (1.-3. ročník, 4.-5. ročník, 6.-9. ročník). Učitelia sa tak môžu k žiakom správať individuálnejšie a vzniká priestor aj na nové prístupy k učeniu. Zapojené školy majú zároveň k dispozícii metodické tímy, ktoré im v tomto systéme pomáhajú.

Zámerom je taktiež začleniť do vzdelávania prierezové témy, ako environmentálna či finančná gramotnosť. Prioritné v ďalšom období bude aj umožnenie žiakom s mentálnym znevýhodnením študovať na vybraných odboroch stredných škôl, regulovanie a zníženie odborov, ktoré sú nákladné a nemajú dobré uplatnenie. Dôležitá je tiež modernizácia ponuky odborov na stredných školách a podpora ich širokého uplatnenia v praxi. Naďalej sa pracuje aj na digitálnom učive, ktoré môže byť nápomocné nielen v prípade uzavretia škôl.

Debyrokratizácia

Cieľom opatrení v tejto oblasti je zníženie byrokratických úkonov a administratívy na školách, ktoré bude viesť k zníženiu záťaže učiteľov a zefektívneniu práce. Naplánovaná je úprava vyhlášok začiatkom budúceho roka, zákonov, štatistických zberov (napríklad RIS). Školám v tejto oblasti poskytneme metodickú pomoc.

Optimalizácia

Efektívnejšie fungovanie aj dostatok finančných prostriedkov. To by školy získali, ak prejdú k zlučovaniu a následne vytvoria väčšie celky.  Peniaze ušetrené prípadným znížením počtu škôl v sieti budú nasmerované späť do škôl – ako investície.

Zlúčenie organizácií

Dlhodobým zámerom je postupné zlučovanie a zefektívnenie práce organizácií rezortu s dôrazom na ich maximálnu funkčnosť.

Modelová škola

V najbližších mesiacoch bude dokončená modelová škola, ktorá má slúžiť ako inšpirácia na nové priestorové riešenia. Ďalším krokom je získanie financií na projekt, v rámci ktorého by mohli školy prejsť renováciou interiéru.

Zjednotenie financovania

V súčasnosti je financovanie regionálneho školstva predmetom dvoch rozpočtových kapitol (rezortu školstva a ministerstva vnútra), dvoch rezortných informačných systémov, často dvojitej administratívy, čo platí aj pre „spätný tok“ – napríklad žiadosti o úpravy rozpočtu. Ide teda o neefektívne riadenie financií.

Zjednotenie financovania pod jednu strechu je nevyhnutným krokom k prevzatiu zriaďovateľských pôsobností pri niektorých druhoch škôl a školských zariadení. Efektom by tiež bolo zjednotenie a sprehľadnenie financovania regionálneho školstva.

Táto zmena tiež prispeje k lepšej diagnostike pre zapísanie dieťaťa do špeciálnej základnej školy alebo špeciálnej triedy základnej školy.

Materské školy

Predprimárne vzdelávanie bude po prvý raz povinné pre deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia päť rokov svojho veku a budú mať jeden rok pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Zápisy do materských škôl sa pre tieto deti uskutočnia v máji 2021.

Na financovanie vzdelávania 5-ročných detí vyčlení ministerstvo školstva zvýšený finančný príspevok. Od budúceho roku vzrastie z objemu 15-percent na 43,75-percent životného minima, pripadajúceho na jedno nezaopatrené dieťa. Ide spolu o viac ako 15 miliónov eur ročne na zvýšené finančné nároky zriaďovateľov materských škôl, súvisiace s povinným predškolským vzdelávaním.

Ministerstvo preto bude podporovať samosprávy pri dobudovaní materských škôl, napríklad uľahčením zriadenia materskej školy v priestoroch základnej školy.

Zvýšiť by sa mal aj príspevok na dieťa so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami v bežnej materskej škole.

Inklúzia a desegregácia

Zámerom je mať čo najviac podporných tímov na školách. Na tento účel v rámci projektu Pomáhajúce profesie II už bolo vyčlenených 82 miliónov eur a v súčasnosti je pokrytie asistentov takmer 70 percent. Rovnako mimoriadne dôležitou súčasťou personálu na školách by mali byť školskí psychológovia. Ďalšími krokmi v tejto oblasti je aj skvalitnenie poradenského systému a systému diagnostiky, debarierizácia škôl či vzdelávanie personálu škôl pri práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami.

Vysoké školy

Najvýraznejšou zmenou bude nová metodika financovania vysokých škôl. Cieľom novej metodiky je viesť vysoké školy k lepším výsledkom, lepšej výskumnej a vývojovej činnosti a tiež zlepšiť prípravu na prax študentov po absolvovaní štúdia. Výraznejším spôsobom sa tak podporí kvalitný výskum a vývoj a vysokoškolské programy, ktorých absolventi sa uplatnia na trhu práce. A to s osobitným zreteľom na podporu vysokých škôl, ktoré dlhodobo robia kvalitný a medzinárodne uznávaný výskum a vývoj.

Motivovať aktívnych pedagógov ministerstvo chce prostredníctvom koeficientu tvorivej činnosti. V praxi to bude vyzerať tak, že škola dostane peniaze podľa aktívnosti jej zamestnancov.

Do systému financovania vysokých škôl sa tiež zavedú výkonnostné zmluvy, v ktorých sa vysoká škola zaviaže splniť konkrétne kvalitatívne kritériá do obdobia dvoch rokoch. Financie teda budú závisieť od ich splnenia.

V pláne má rezort školstva aj podporu internaciolizácie prostredníctvom projektu, ktorý by mal na Slovensko prilákať zahraničných odborníkov. Zároveň by sa mal upraviť aj spôsob obsadzovania funkčných miest docent a profesor na vysokej škole.

Ohodnotenie učiteľov

V súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvom financií a pracuje sa na legislatívnych úpravách.  Rezort školstva plánuje zaviesť osobitné príplatky učiteľov za kvalitu, výkon a zohľadňovať bude aj ďalšie špecifiká.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky