ASFEU mení názov

  • Dátum: 30.06.2015
     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ mení od 1. júla 2015 svoj názov.
     S účinnosťou od 1. 7. 2015 dochádza na základe Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine ASFEU k zmene názvu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) na nový názov Výskumná agentúra, so skráteným názvom „VA“.  
     Všetky ostatné údaje, ako napríklad adresa sídla, identifikačné číslo (IČO) alebo čísla bankových účtov zostávajú nezmenené. Dodatky k existujúcim zmluvám sa z dôvodu zmeny názvu uzatvárať nebudú. Táto zmena nemá vplyv na uzatvorené právne vzťahy, a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce zostávajú zachované bezo zmien.
     Postupne bude nový názov aj nové logo Výskumnej agentúry integrované do všetkých komunikačných zdrojov, vrátane nového webového sídla. Do začiatku jeho sprevádzkovania budú všetky relevantné informácie pre verejnosť, obchodných partnerov, ako aj žiadateľov a prijímateľov v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj naďalej zverejňované na webovom sídle www.asfeu.sk.
     Mailové adresy opv@asfeu.sk, opvav@asfeu.skinfo@asfeu.sk postupne nahradia nové – info@vyskumnaagentura.sk va@vyskumnaagentura.sk. O plánovaných zmenách, termínoch a ďalších aktivitách, viazaných na zmenu názvu nájdete informácie na webovom sídle www.asfeu.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku