Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti učiteľov

04.11.2019

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke aplikačnú pomôcku pre pedagógov s rozpracovaním procesu pri preukazovaní bezúhonnosti https://www.minedu.sk/16899-sk/pedagogicki-zamestnanci-a-odborni-zamestnanci/.
     Podľa nej preukazuje pedagogický a odborný zamestnanec svoju bezúhonnosť odpisom registra trestov. V súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytne na tento účel pedagogický alebo odborný zamestnanec okresnému úradu v sídle kraja osobné údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
     Žiadosť o vydanie odpisu registra trestov teda nepodáva pedagogický alebo odborný zamestnanec sám, ale podáva ju okresný úrad v sídle kraja Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vzorovú „žiadosť 7b“ okresné úrady neposkytujú zamestnávateľom pedagogických a odborných zamestnancov, ani samotným zamestnancom. Poverený zamestnanec okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu registra trestov posúdi, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti na účely zákona č. 138/2019 Z. z. a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi. Zamestnávateľ však dostane iba informáciu o tom, či pedagogický alebo odborný zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti.
     V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31. decembra 2019, v opačnom prípade sa od 1. januára 2020 nebudú považovať za bezúhonných.
     Ministerstvo školstva momentálne pripravuje technické riešenia, aby preukazovanie bezúhonnosti v čo najmenšej miere zaťažovalo učiteľov a procesy prebehli automatizovane cez informačný systém. V týchto dňoch sa finalizuje celé technické riešenie medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom vnútra SR a Generálnou prokuratúrou SR.
     V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje, potrebné na vydanie odpisu registra trestov, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle www.crinfo.iedu.sk, vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov. Osobné údaje budú môcť poskytnúť pedagogickí alebo odborní zamestnanci až po zaregistrovaní na www.crinfo.iedu.sk, a to jedinečným a nezameniteľným spôsobom.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku