Analýza procesov verejného obstarávania v prostredí verejných vysokých škôl (projekt ukončený)

Vláda SR vo svojom programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020 sa zaviazala v oblasti zlepšenia efektívnosti fungovania vysokých škôl vytvoriť legislatívny priestor na znižovanie administratívnej záťaže vrátane úprav procesu verejného obstarávania, zohľadňujúcich špecifiká vysokoškolského prostredia a obstarávania tvorivých činností.

Naplnenie tohto bodu ministerstvo začalo konzultovať so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Klubu kvestorov s cieľom identifikovania problematických prípadov, ktoré verejné vysoké školy v tejto oblasti majú, pomenovanie problémov (systémový problém - nesprávna implementáca) a navrhnutie riešenia. Ministerstvo má záujem v rámci analýzy tejto problematiky porovnať aj podmienky, za ktorých fungujú v danej oblasti vysoké školy v zahraničí, a v čom sa tieto podmienky líšia. 

V prvej etapa ministerstvo uskutočnilo zber údajov a podnetov prostredníctvom dvoch dotazníkov. Prvý dotazník bol určený zamestnancom vysokých škôl a druhý vedeniu vysokých škôl. Zber podkladov prebiehal do 15. septembra 2016. 

Na prvú etapu nadväzuje spracovanie získaných podkladov, riadené rozhovory k predmetnej téme a analýzy podmienok v zahraničí.
Skočiť na začiatok stránky