ALOKÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ŠPORT V ROKU 2023

Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
026 01 - Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport* 1 200 000,00 1 550 000,00
026 02 - Uznané športy - bežné transfery* 57 399 878,00 61 570 697,00
026 02 - Uznané športy - kapitálové transfery* 800 000,00 1 192 300,00
026 03 - Národné športové projekty - bežné transfery* 13 049 970,00 14 785 098,00
026 03 - Národné športové projekty - kapitálové transfery* 0,00 30 180,00
026 04 - Športová infraštruktúra - kapitálové transfery, v tom 0,00 4 000 000,00
026 04 - dobudovanie Košickej futbalovej arény UV SR č. 751 0,00 4 000 000,00
026 05 - Prierezové činnosti v športe - bežné transfery* 300 000,00 34 951,47
026 05 - Prierezové činnosti v športe - tovary a služby a poplatky medinárodným organizáciám* (čiastočne - len upravený rozpočet)  48 585,00 107 497,53
026 07 - Fond na podporu športu 20 000 000,00 20 000 000,00
026 08 - Príspevky za zásluhy športovcov 1 361 117,00 1 710 368,00
SPOLU Sekcia športu - 026 94 159 550,00        

104 981 092,00        

* v tom zákon č. 440/2015 Z. z. o športe spolu 72 749 848,00 79 222 139,00
     
Priamo riadené organizácie ministerstva  v pôsobnosti sekcie športu    
026 05 - Antidopingová agentúra SR 499 203,00 499 203,00
026 05 - Národné športové centrum 1 192 452,00 1 686 316,00
SPOLU: Národný program rozvoja športu v SR - 026 Sekcia športu + priamo riadené organizácie 95 851 205,00 107 166 611,00
     
     
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - informačné technológie 30 220,00 30 220,00
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačné technológie         60 000,00 101 136,00
     
CELKOM (program 026 + podprogram 0EK 0F) Sekcia športu + primo riadené organizácie 95 941 425,00

107 297 967,00

Skočiť na začiatok stránky