ALOKÁCIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ŠPORT V ROKU 2022

Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 100 000,00 879 252,61
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 57 399 878,00 57 839 299,00
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 800 000,00 1 405 800,00
(026 03) Národné športové projekty (bežné transfery) 12 999 970,00 13 459 332,00
(026 03) Národné športové projekty (kapitálové transfery) 0,00 162 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom 4 500 000,00 8 500 000,00
(026 04) dobudovanie Košickej futbalovej arény UV SR č. 751 z 08.12.2021 0,00 4 000 000,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 452 585,00 18 149,94
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) 46 000,00 40 710,06
SPOLU Sekcia športu 77 298 433,00      82 304 543,61
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
(026 05) Antidopingová agentúra SR 466 398,00 481 398,00
(026 05) Národné športové centrum 1 108 198,00 3 272 387,00
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 78 873 029,00 86 058 328,61
     
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku 26 500,00 26 500,00
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie         60 000,00 189 080,00
     
CELKOM 78 959 529,00 86 273 908,61

 

Program 021 - Tvorba a implementácia politík - sekcia športu

Podprogram Schválený Upravený
(021 07) Fond na podporu športu, v tom 31 500 000,00 27 500 000,00
(021 07) Príspevok podľa Zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu                20 000 000,00 20 000 000,00
(021 07) Príspevok podľa UV SR č. 103 z 24. februára 2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR, ktorým sa zmenila suma príspevku, schváleného UV SR č. 625 z 18. novembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry na 11 000 000 eur 11 000 000,00 7 000 000,00
Príspevok na poskytnutie finančných prostriedkov  na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry podľa schváleného rozpočtu na rok 2022 500 000,00 500 000,00
(021 08) Príspevky za zásluhy športovcov (podľa Zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...) 1 361 117,00 1 553 609,00
SPOLU program 021 32 861 117,00 29 053 609,00
     
SPOLU Sekcia športu (program 026 + 021) 110 159 550,00     111 358 152,61
Skočiť na začiatok stránky