Navigácia

Alarmujúci stav reedukačných centier si vyžiadal okamžité riešenia: Odstránených bolo mnoho nedostatkov, naplánované sú systémové zmeny

Súčasný stav reedukačných centier je alarmujúci a preto si vyžaduje okamžité riešenia. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR už aplikovalo isté opatrenia, ktoré pomohli vzniknutú situáciu vyriešiť. Ich cieľom bolo napríklad odstránenie materiálno-technických nedostatkov. Potrebná je aj transformácia reedukačných centier či nastavenie a zlepšenie procesov. Reedukačné centrá by tiež nemali byť pre deti výslednou stanicou do doby dosiahnutia plnoletosti. O možnostiach rokoval rezort školstva aj s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny.

minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker

Reedukačné centrá sa stali v ostatných troch desaťročiach obeťou častých presunov medzi ministerstvami, pričom ich stavu nikto nevenoval dostatočnú pozornosť. Problémom nie sú iba zanedbané budovy či nevyhovujúce priestory, ale aj kvalita služieb a vôbec zmysel existencie reedukačných centier. Tie by mali zodpovedať potrebám klientov v súčasnej dobe.

Rezort školstva prišiel s konkrétnymi opatreniami, ktoré by mali pomôcť zlepšiť stav aj samotné fungovanie takýchto centier. „Celkovo evidujeme zo správ Generálnej prokuratúry, správ Štátnej školskej inšpekcie a Úradu verejného zdravotníctva 77 hygienicko-technických problémov, od nedostatku teplej vody, cez problémy s materiálnym zabezpečením, plesňou, maľovkami, chýbajúce kryty na toaletách či iné problémy v zariadeniach izieb. Toto považujeme za veci, ktoré sa tam nemali nikdy udiať. Ministerstvo školstva odstránilo zatiaľ 42 problémov a 35 je v realizácii. Ide zhruba o investície v objeme 1,7 milióna, v trinástich reedukačným zariadeniach,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker. V prípadoch, kde výmera či vybavenie izieb nezodpovedalo súčasným požiadavkám, sa priestory reorganizovali a znížil sa aj počet detí v izbách na základe m2. Doplnil sa aj nábytok či potrebné vybavenie.

Zámerom rezortu školstva je zlepšenie súčasnej situácie a nastavenie procesov tak, aby reedukačné centrum nebolo pre dieťa výslednou stanicou do doby dosiahnutia plnoletosti. „To, čo považujeme za vážnejšie, sú systémové opatrenia, o čom sme dnes rokovali aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, Erikom Tomášom. Dôležité je, akým spôsobom systematicky sledovať deti, ktoré sa dostávajú do tých reedukačných zariadení a čo urobiť preto, aby mali šancu na skorý návrat do štandardného života,“ povedal minister Drucker. Na vyriešení problémov súvisiacich s reedukačnými centrami pracuje aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Nenechali sme vyprchať tento problém do stratena, niekoľko týždňov sme pracovali a prijímali sme opatrenia, ktoré zlepšia situáciu v reedukačných centrách. Prijali sme doteraz tri zásadné systémové opatrenia. Ústredie okamžite vydalo usmernenie pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, ktorá bude minimálne raz za 6 mesiacov navštevovať deti, ktoré boli súdom umiestnené v reedukačných centrách a následne budú musieť vypracovať konkrétne správy o fyzickom a psychickom vývoji dieťaťa a tieto správy budú posielať súdom. Zároveň Inšpekcia v sociálnych veciach dostala pokyn na kontrolu výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pričom výsledky týchto kontrol budú k dispozícii koncom marca 2024. Navyšujeme počet pracovníkov v rámci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o 64, v rámci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Aktuálne ich je 110. Na financovanie využijeme Európsky sociálny fond,“ uviedol minister Erik Tomáš.

Stanovisko ku krokom, ktoré podnikli obe ministerstvá, zaujal aj komisár pre deti, Jozef Mikloško. „Sledujeme kroky Ministerstva práce a ministerstva školstva a musíme povedať, že idú správnym smerom,“ uviedol komisár pre deti Mikloško.

Na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR bol vytvorený Útvar špeciálno-výchovných zariadení. Rezort školstva sa chce inšpirovať českým modelom reedukačných centier a preto už prebehli a v nasledujúcich dňoch sú naplánované stretnutia na úrovni ministrov aj aktívna spolupráca s Českou republikou. Dôležitá je aj aktívna bilaterálna spolupráca so zástupcami UNICEF. V súčasnosti už prebehli návštevy v teréne v niekoľkých reedukačných centrách, napríklad v Sološnici či vo Veľkých Levároch a plánujú sa aj ďalšie návštevy. Pripravené sú školenia pre zamestnancov reedukačných centier v spolupráci s VÚDPaP a v súčasnosti sa pripravuje stratégia reedukačných centier. V riešení je potreba zvýšenia personálnych kapacít a dôležitá je motivácia personálu. Rezort školstva pripravuje aj ďalšie systémové a legislatívne zmeny. Pravidelne prebiehajú stretnutia pracovných skupín a bilaterálne rokovania so zástupcami z iných rezortov a inštitúcií. 

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky