Navigácia

Aktuálne platné výnimky z Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia na hraniciach ČR - SR

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom, absolvovať domácu karanténu a iné povinnosti vyplývajúce z bodu 1 až 3 Opatrenia, sa pri vstupe na územie SR nevzťahujú na osoby:

hraničný priechod s Českou republikou
  1. ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO)  a pôsobia ako vedecko-výskumní pracovníci alebo pedagogickí zamestnanci na území ČR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti.

 

  1. ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

 

  1. ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike a na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o štúdiu, pozvánka na prijímacie/záverečné skúšky, zápis do školy, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

 

  1. ktoré majú štatút žiaka základnej školy alebo strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili 26 rokov veku a majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a zúčastňujú sa tréningového procesu, ako riadni členovia športového klubu v Českej republike vrátane jednej sprevádzajúcej osoby. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti (napr. potvrdenie o členstve v športovom klube, v prípade sprevádzajúcej osoby aj čestné vyhlásenie sprevádzanej osoby).

 

Vyššie uvedené platí v prípade, že tieto osoby nepatria pod výnimky uvedené v bode 4 Opatrenia.

 

  • Uvedené výnimky sa vzťahujú v zmysle vyššie uvedeného aj na študentov v rámci výmenného programu Erasmus+ (štúdium na zahraničnej vysokej škole). Títo musia byť schopní preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto skutočnosti.
  • Uvedená výnimka sa vzťahuje v zmysle vyššie uvedeného na študentov v rámci výmenného Erasmus+ (stážový program) len v prípade, že v rámci stáže pracujú ako vedecko-výskumní pracovníci alebo pedagogickí zamestnanci na území ČR, alebo sa na nich vzťahuje z titulu výkonu ich práce iné ustanovenie výnimky. Taktiež musia byť schopní preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o takejto skutočnosti

 

Vyššie uvedený text je interpretáciou Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020.

Celé znenie Opatrenia nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky