Aktualizácia riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2010 a záverečné správy končiacich projektov v roku 2009

Aktualizácia

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2010, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, resp. pracoviska vedúceho projektu. V zmysle pravidiel VEGA jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu a jeden riešiteľ sa môže podieľať maximálne na riešení 3 projektov evidovaných vo VEGA, pričom nesmie prekročiť svoju ročnú výšku výskumnej kapacity v organizácii. Týmto žiadame všetkých vedúcich projektov, aby si u seba aj u svojich členov riešiteľského kolektívu overili účasti na projektoch VEGA. V prípade zistenia viacerých účastí na projektoch (viac ako 3), treba osloviť člena riešiteľského kolektívu, aby stanovil, na ktorých max. 3 projektoch sa bude na riešení podieľať a následne podľa toho vedúci projektu aktualizáciou upraví svoj riešiteľský kolektív. Vzhľadom na evidenciu účastí a riešiteľskej kapacity riešiteľov vo VEGA je ministerstvo v prípade porušovania pravidiel VEGA nútené vyvodiť dôsledky.

Pri nových projektoch, ktoré sa začnú riešiť v roku 2010, je potrebné podať aktualizáciu, pokiaľ došlo k zmene pracoviska vedúceho projektu, resp. k zmene riešiteľského kolektívu od podania žiadosti, aby v prípade financovania projektu bola dotácia zaslaná na aktuálne pracovisko. Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2010 sú zverejnené na našej webovej stránke (ide o zoznam projektov podľa úspešnosti v jednotlivých komisiách po vstupnom hodnotení, nejde o zoznam financovaných projektov), pričom pridelenie finančných prostriedkov na projekty v jednotlivých komisiách bude závisieť od poradia po hodnotení a výšky objemu financií alokovaných na VEGA v súlade s pravidlami VEGA. Projekty, ktorým nebude pridelená finančná dotácia, VEGA ďalej neeviduje ako riešené projekty.

Termín podávania aktualizácie na rok 2010 je 10. 12. 2009 v systéme e-VEGA, ktorú po vytlačení s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy treba zaslať na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 15. 12. 2009. Bez podpísanej tlačenej verzie nemôže byť aktualizácia akceptovaná. V prípade spoločných projektov VEGA, kde vedúci projektu je z rezortu školstva a zástupca z rezortu SAV, je potrebné písomnú aktualizáciu zaslať zároveň aj na odbor vedy a výskumu Úradu SAV.

 

Záverečné správy

Vedúci projektov, ktoré sa končia v roku 2009, predkladajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia v systéme e-VEGA do 10. 12. 2009 a v tlačenej podobe ju zasielajú spolu s prílohami, s podpisom vedúceho projektu a príslušného funkcionára vysokej školy na odbor vedy a techniky na VŠ najneskôr do 15. 12. 2009.
Vedúci projektov, ktorí za celé obdobie riešenia dostali finančný príspevok vyšší ako 28 215 €, sú povinní uskutočniť záverečnú oponentúru a jej závery spolu s oponentským posudkom prostredníctvom formulára priložiť k elektronickej aj tlačenej podobe záverečnej správy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku