Aktivity Školy bez nenávisti v aktuálnej situácii

  • Dátum: 27.05.2020

sbn logoŠkola bez nenávisti je program pre základné a stredné školy, ktorý organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže začala realizovať v roku 2018 z poverenia MŠVVaŠ SR – Odboru mládeže. Program nadväzuje na kampaň Rady Európy No hate speech movement.

Zámerom programu je podporiť školy, aby dokázali riešiť prejavy nenávisti v školskom prostredí. Aktivity sú zamerané na podporu medziľudských vzťahov, komunikáciu medzi aktérmi školy, prevenciu sociálno - patologických javov (najmä šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov), občiansku angažovanosť a participáciu žiakov.

Tím expertov poskytuje zapojeným školám mentoring, metodickú a odbornú podporu vrátane konzultácií. Členovia expertného tímu okrem toho pripravujú pre školy zapojené do programu rôzne aktivity, najmä workshopy, webináre a ďalšie neformálne vzdelávacie podujatia.

Každá škola má vytvorený Realizačný tím Školy bez nenávisti na čele s koordinátorkou alebo koordinátorom. Realizačný tím sa skladá zo zástupcov pedagogických a odborných zamestnancov, žiakov, rodičov a príp. iných osôb, s ktorými škola spolupracuje, napr. zamestnancov CPPPaP. Zapojené školy zrealizujú pod vedením koordinátorky alebo koordinátora vstupný audit prostredníctvom elektronických dotazníkov adresovaných pedagogickým a odborným zamestnancom školy, žiakom a rodičom. Školy si na základe vstupného auditu a spätnej väzby od expertov pripravujú v spolupráci s expertným tímom tzv. Akčný plán školy. Po realizácii aktivít zaradených do Akčného plánu školy a výstupnom audite získa každá škola spätnú väzbu od expertného tímu a koordinátorky programu o ich progrese.

Na základe posúdenia splnenia kritérií hodnotenia, ktoré vyplývajú zo Štandardu kvality, vypracuje expertný tím záverečnú správu a odovzdá ju škole.

V prípade splnenia kritérií hodnotenia získava škola certifikát Škola bez nenávisti.

Do pilotného ročníka Školy bez nenávisti, realizovaného v rokoch 2018 – 2019, sa zapojilo 7 škôl z rôznych krajov Slovenska, z nich 4 školy získali certifikát Škola bez nenávisti a pokračovali do ďalšieho ročníka. Prvý riadny ročník programu Škola bez nenávisti sa začal v septembri 2019 a ukončený bude v júni 2021. Je v ňom zapojených 23 škôl. Aktuálne prebieha realizácia aktivít z Akčných plánov škôl.

IUVENTA reagovala na potreby škôl zapojených do programu aj v období výskytu pandémie koronavírusu. Vzhľadom na to, že na školách prebieha dištančné vzdelávanie, bolo potrebné ich podporiť v naplnení cieľov programu Škola bez nenávisti. Za ostatné mesiace IUVENTA pripravila a zrealizovala pre školy vzdelávania Ako vytvoriť online preventívny program a Digitálny detox a ako sa vyhnúť informačnej zahltenosti (nielen v období pandémie). Koordinátori sa zároveň zúčastnili webináru Využívajme príbehy vo vzdelávaní. Expertný tím pripravil pre školy aj zoznam aktivít využiteľných v hlavných vzdelávacích oblastiach.

V júni pokračujeme s prípravou aktivít vyplývajúcich z jednotlivých potrieb škôl. Školy a rodičia prejavili záujem o webináre na tému ako bezpečne používať internetové databázy videí YouTube, TikTok a aplikáciu Instagram. V najbližších mesiacoch pripravujeme 3 neakreditované online vzdelávania v oblasti ľudských práv k príručkám KOMPAS, KOMPASITO a BOOKMARKS, ktoré vydala Rada Európy pre mládež a šport, Európske mládežnícke centrum.

 

Termíny online vzdelávaní:

KOMPASITO online pre základné školy – 4.6. a 11.6.2020 (5 hodín vrátane samostatnej práce účastníkov)

Prihlasovací formulár:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogFjdBfDH8kFJjtyjZuHgdfdUQzVISUhDVTEyVVVFSEw5VkxMN1FDVjNJNy4u

KOMPAS online – pre stredné školy22.6. a 25.6.2020 (5 hodín vrátane samostatnej práce účastníkov)

Prihlasovací formulár:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogFjdBfDH8kFJjtyjZuHgdfdURUNONVU4UEZCRkU1OUpaRkJQRkZDV1dBWS4u

BOOKMARKS online – pre základné a pre stredné školy – 6.7. a 9.7.2020 (5 hodín vrátane samostatnej práce účastníkov)

Prihlasovací formulár:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nz4B1xxk0EybX8YV3ynogFjdBfDH8kFJjtyjZuHgdfdUQU42QTBOQzlNM0JORlk5TkxRVlZYQVBGQS4u

Viac informácií na www.iuventa.sk, www.pracasmladezou.sk, www.facebook.com/pg/iuventa a www.instagram.com/iuventa_sk/.
 

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku