Akreditácia v oblasti telesnej kultúry

UPOZORNENIE: Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. NIŽŠIE UVEDENÉ INFORMÁCIE NA TEJTO STRÁNKA PRETO UŽ NIE SÚ AKTUÁLNE.

Akreditácia je štátne overovanie spôsobilosti právnickej osoby a fyzickej osoby pripravovať odborníkov na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry.

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") podľa § 4 písm. i) zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o telesnej kultúre") rozhoduje o akreditácii vzdelávacích zariadení a vydáva potvrdenia o akreditácii.

   Písomnú žiadosť o akreditáciu predkladá vzdelávacie zariadenie ministerstvu. Žiadosť podľa § 11 ods. 3 zákona o telesnej kultúre obsahuje:
a) názov vzdelávacieho zariadenia, identifikačné číslo a adresu sídla,
b) označenie odbornej spôsobilosti alebo vzdelávacej aktivity, na ktorú sa požaduje akreditácia,
c) doklady o odbornej a pedagogickej spôsobilosti vyučujúcich a ich písomný súhlas s účasťou v lektorskom zbore a v zozname školiteľov,
d) údaje o materiálnom a technickom vybavení vzdelávacieho zariadenia,
e) vzdelávací program zodpovedajúci rozsahom a náročnosťou špecializovanej činnosti, ktorá je v súlade s Jednotným vzdelávacím systémom odborníkov v športe Slovenskej republiky.

   Žiadosti posudzuje akreditačná komisia pre oblasť telesnej kultúry (ďalej len "komisia") ako poradný orgán ministerstva, a na základe splnenia podmienok zákona odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii. Podrobnosti o činnosti a zložení komisie upravuje štatút komisie. Za tajomníčku komisie bola vymenovaná Mgr. Katarína Mravíková, email: katarina.mravikova@minedu.sk, tel: +421 259 374 766.

   Podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie stanovuje vyhláška ministerstva č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (ďalej len "vyhláška"). Pre účely akreditácie ministertvo v súlade s § 2 ods. 5 vyhlášky zverejňuje a aktualizuje zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení a zoznam uznaných športov, špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a uznaných odborných spôsobilostí bez určenia druhu športu.

Vydanie potvrdenia o akreditácii podlieha poplatku podľa položky 5, písm. d) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 Eur za vzdelávací program. Správny poplatok možno uhradiť aj prevodom na účet štátnej pokladnice, č. ú.: SK68 8180 0000 0070 0006 3900 a variabilný symbol 2210041011.

   Akreditácie vydané vzdelávacím zariadeniam pred 1. septembrom 2008 treba považovať za akreditácie vydané podľa novej právnej úpravy účinnej od 1. septembra 2008. Platnosť takejto akreditácie je v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Zb. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obmedzená na obdobie piatich rokov od 1. septembra 2008. Platnosť akreditácií vydaných vzdelávacím zariadeniam pred 1. septembrom 2008 končí k 31. augustu 2013 (zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení s platnosťou akreditácie do 31.8.2013).

   Ministerstvo nevydáva potvrdenie o akreditácii na odbornú spôsobilosť „masér klasickej masáže" a na kurzy „klasickej alebo manuálnej masáže". Od nadobudnutia účinnosti vyhlášky ministerstvo vydáva v súlade s jej prílohou, bod 16, potvrdenie o akreditácii na odbornú spôsobilosť „športový masér".

   V zozname vzdelávacích zariadení vedených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým bolo vydané potvrdenie o akreditácii Horská služba na Slovensku nefiguruje ako akreditované vzdelávacie zariadenie, nakoľko prijatím zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe, podľa § 12 ods. 2 odborná spôsobilosť na výkon horskej záchrany sa získava špecializovanou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred odbornou komisiou, ktorej členov vymenúva riaditeľ horskej služby. To znamená, že výkon tejto činnosti bol v plnom rozsahu zákonom daný právnickej osobe určenej týmto osobitným predpisom a záchranárstvo v intenciách zákona o telesnej kultúre nie je viazanou živnosťou.
   Účinnosťou zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov alebo zahraničnou právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov (UIAGM/IFMGA) so sídlom v Schwandvorsass v Švajčiarskej konfederácii.

Jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe
Metodika pre žiadateľov o vydanie potvrdenia o akreditácii
Usmernenie k uznávaniu odbornej spôsobilosti v telesnej kultúre

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku