Navigácia

Ako zvýšiť psychickú odolnosť detí, žiakov a študentov? Odborníci hľadajú odpovede na 31. ročníku konferencie Dieťa v ohrození

Konferenciu Dieťa v ohrození organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) každoročne pre odborných a pedagogických zamestnancov poradenstva a prevencie, zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení a centier pre deti a rodiny. Aktuálny 31. ročník reaguje na krízové situácie posledného obdobia i na zvyšujúci sa trend emocionálnych problémov u detí a mladých ľudí. Reflektuje aj na 60. výročie založenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

logo VÚDPaP

Téma posilnenia prevencie v oblasti duševného zdravia v školách patrí aj medzi priority Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Okrem úzkej spolupráce s VÚDPaP-om pripravuje ministerstvo praktické pomôcky pre učiteľov a učiteľky, ako sú napríklad návody na realizáciu ranných kruhov, ktoré podporujú tvorbu vzťahov a rozvoj emocionálnych zručností, nadväzné vzdelávania a webináre. Podporné materiály budú vydané aj k špecifickým témam, ako je prevencia a riešenie šikany či vplyv digitálnych technológií.

Tohtoročná konferencia Dieťa v ohrození je zároveň jednou z úvodných aktivít národného projektu Duševné zdravie a prevencia, ktorého cieľom je v súčinnosti s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vytvárať a šíriť praktické nástroje prevencie a realizovať vzdelávania a advokačnú kampaň pre podporu odborných a pedagogických zamestnancov.

„Téma duševného zdravia súvisí so všetkými témami v poradenstve. Už samotný názov konferencie hovorí o tom, že musíme  hľadať všetky dostupné nástroje a riešenia, aby bolo duševné zdravie sanované u detí, ktoré v ohrození sú,  alebo v ňom môžu byť. Rovnako dáva do popredia dôležitosť duševného zdravia aj u samotných pedagogických a odborných zamestnancov,“ uviedla riaditeľka VÚDPaP Mgr. Janette Motlová.

Na nepriaznivý trend zníženého veku nástupu sebapoškodzovania u detí a adolescentov poukáže na konferencii doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD. Podľa nej sa celoživotná prevalencia sebapoškodzovania  vo veku od 11 do 15 rokov pohybuje v rozmedzí 7 % – 11 %, so stúpajúcou prevalenciou v adolescencii až okolo 18 %.

Doc. PhDr. Albín Škoviera, CSc. bude vo svojej prednáške venovať zvýšenú pozornosť rituálom v špeciálnych výchovných zariadeniach ako významnej súčasti podpory psychickej odolnosti. Duševnému zdraviu detí a mládeže a prioritám Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR  v tejto súvislosti  sa bude venovať Mgr. Lenka Svoradová. Odborníci sa plánujú vo svojich prednáškach zamerať  na problematiku depresií detí v školskom prostredí, ale aj na témy závislostí či porúch príjmu potravy.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky