Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

  • Dátum: 02.04.2020

     Vyľudňujúce sa vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ (kvôli lepšej kvalite života), nedostatočná infraštruktúra, sociálne vylúčenie. Dôsledkom množstva doteraz neriešených problémov je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu. Odborníci z 25 krajín hľadajú riešenia, ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku.
     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa koncom roka 2019 zapojila do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213 „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú (NEET - Not in Education, Employment or Training). Ako pokračujú projektové aktivity v tejto náročnej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu (COVID-19)?
     Začiatkom roka 2020 sa v Malage a v marci v Bruseli ešte stihol stretnúť celý projektový tím. Účelom stretnutia bola bližšia špecifikácia prvých výstupov projektu, ktoré majú byť zrealizované do decembra 2020. Príprava stretnutia v Prahe (júl 2020), tematicky zameraného na príklady aktivít neformálneho vzdelávania a intervencií pre túto skupinu mladých ľudí a medzinárodnej konferencie v Lisabone (október 2020), tematicky zameranej na problematiku formálneho vzdelávania.
     V rámci stretnutia sme prediskutovali kritické priority projektu a hľadali odpovede na to, aké sú faktory ovplyvňujúce takýchto ľudí v jednotlivých krajinách, tzn. hľadali sme spoločné témy, ktoré sú v kontexte tejto cieľovej skupiny v jednotlivých krajinách najkľúčovejšie, aby sme mohli na ne prioritne sústrediť pozornosť. Ako problémové sa ukázali napríklad dostupnosť kvalitného školstva, chýba prepojenie vzdelávania s trhom práce, možnosti neformálneho vzdelávania sú vnímané ako nedostatočné, slabá infraštruktúra a služby vo vidieckych oblastiach, chýbajúce možnosti zamestnať sa, ale aj podmienky na rozvoj podnikania. Niekoľkokrát odznelo, že mladí by potrebovali mentorov a neformálne vzdelávanie, ktoré by im pomohlo podnikať, podporilo ich tvorivosť a podnikateľské zručnosti.
     Na Slovensku je napríklad nedostatočné množstvo predškolských zariadení pre deti, čo spôsobuje bariéru pre matky s malými deťmi, aby mohli pracovať. Prevládajú rodové stereotypy. Mladé ženy a dievčatá zostávajú doma a starajú sa o deti alebo mladších súrodencov a nemajú priestor na sebarealizáciu a vzdelávanie sa. Segregácia detí nastáva aj kvôli ich etnicite, sociálnym podmienkam a zdravotnému znevýhodneniu. Absentujú podporné služby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených, ktoré by pomohli mladým zamestnať sa a získať ďalšie vzdelanie.
     Vidiecke oblasti sú vnímané ako nepopulárne. Je vysoká migrácia mladých ľudí, nakoľko nechcú žiť v týchto oblastiach. Práca na vidieku je neatraktívna. Existujú vidiecke oblasti, ktoré boli úplne vyľudnené napríklad počas vojny (Bosna a Hercegovina, 1. pol. 90. rokov minulého storočia). Štát nepodporuje poľnohospodárov a kvôli nedostatku politických opatrení sa situácia nezlepšuje. Problémov je veľa a dôsledkom je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu.
     Z najčastejšie opakujúcich sa kritických tém v rámci jednotlivých krajín vzišli priority, na ktoré sa budeme v rámci projektových aktivít orientovať, napríklad pri príprave konferencií, v rámci tréningových škôl, ale aj počas výskumných pobytov. Ako priority boli určené:

1.) formálne vzdelávanie, 
2.) neformálne vzdelávanie,  
3.) služby zamestnanosti,  
4.) mobilita – doprava, infraštruktúra.

     Výstupom stretnutí bolo metodologické usmernenie pre tvorbu národnej správy o tejto skupine ľudí na vidieku, Komparatívnej analýzy a populárnej verzie národnej správy. Komparatívna analýza vznikne z údajov z 12 až 25 správ z rôznych krajín, ktoré budú obsahovať rovnakú štruktúru, štatistické údaje a indikátory. Údaje sa budú týkať informácií o populácii mladých ľudí v jednotlivých krajinách a regiónoch, problematike zamestnanosti mládeže, formálnom a neformálnom vzdelávaní a sociálnom vylúčení mládeže.
     Populárna verzia národnej správy bude určená mladým ľudom, pracovníkom s mládežou a tiež širokej verejnosti. Vzhľadom k tomu, že na správach budú pracovať experti z rôznych krajín, bolo nevyhnutné spracovať detailný metodický manuál, prediskutovať obsah jednotlivých kapitol, časový harmonogram aktivít a zodpovednosť za ich plnenie, aby boli údaje porovnateľné. Členovia pracovnej skupiny zapojení do edičnej skupiny diskutovali aj o výzvach spojených s údajmi z databázy EUROSTAT a OECD. 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku